دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 248 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزار دقیق پیشرفته 2113245 3 lesson-section-code5 مهندسی برق 01 عباس رمضانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 13:00)
یادگیری ماشین 2116184 3 lesson-section-code5 مهندسی کامپیوتر 01 محرم منصوری زاده هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 داود نادری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
آز الکترنیک صنعتی 2113135 1 کارشناسی مهندسی برق 01 محمدمهدی شهبازی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/12 (14:00 - 17:00)
آز الکترنیک صنعتی 2113135 1 کارشناسی مهندسی برق 04 محمدمهدی شهبازی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/12 (14:00 - 17:00)
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 حبیب اله سایه وند هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/10 (12:00 - 14:00)
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 هاشم مظاهری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/12 (12:00 - 14:00)
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 هاشم مظاهری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (12:00 - 14:00)
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 هاشم مظاهری هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/12 (12:00 - 14:00)
آز-روسازی راه 2115051 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 مسعود مکارچیان هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 کارشناسی مهندسی مواد 01 پرویز خانجانزاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/08 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 جواد طاهری نژاد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/12 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 02 جواد طاهری نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه ریزپردازنده 2116080 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 مهدی عباسی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز-مبانی مهندسی برق 2114005 1 کارشناسی مهندسی صنایع 02 صالح رازینی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز-مبانی مهندسی برق 2114005 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 صالح رازینی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز مدارهای پالس و دیجیتال 2113133 1 کارشناسی مهندسی برق 02 زهرا سهرابی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/11 (08:00 - 11:00)
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 کارشناسی مهندسی عمران 01 مهدی اثنی عشری هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/09 (10:00 - 12:00)
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 کارشناسی مهندسی عمران 02 مهدی اثنی عشری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/09 (11:00 - 12:00)
آز- مکانیک خاک 2115016 1 کارشناسی مهندسی عمران 02 مهدی اثنی عشری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/10 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 248 نتیجه
از 13