سمینارها

1396/11/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبن...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعام...
1396/11/24
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبر مقیمیان با عنوان «بازیابی تصوی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبر مقیمیان با عنوان «بازیابی تصویر مبتنی ب...
1396/11/23
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ترمودینام...
1396/11/21
پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برا...
پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برای تولید م...
1396/11/21
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌ه...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌های ا...
1396/11/18
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش پویای کن...
1396/11/18
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و روش حل مس...
1396/11/18
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «تأثیرات افزودن...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «تأثیرات افزودن نانوذرات...
1396/11/17
پایان نماه کارشناسی ارشد آقای امید شابازی قوزانی با عنوان «بررسی...
پایان نماه کارشناسی ارشد آقای امید شابازی قوزانی  با عنوان «بررسی رفت...
1396/11/17
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد معصومی با عنوان «جریان آرام جا...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد معصومی با عنوان «جریان آرام جابجایی طبی...
1396/11/17
رساله دکتری مهندس آرش نوبری با عنوان «ارائۀ مدلی چندهدفه برای مسأ...
رساله دکتری مهندس آرش نوبری با عنوان «ارائۀ مدلی چندهدفه برای مسألۀ طراحی ...
1396/11/17
رساله دکتری مهندس علیرضا قجری با عنوان «یکپارچه سازی آرایش سلولی ...
رساله دکتری مهندس علیرضا قجری با عنوان «یکپارچه سازی آرایش سلولی و برنامه ...
1396/11/17
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیکتا لقمانی با عنوان «تأثیر سبک دا...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیکتا لقمانی با عنوان «تأثیر سبک دانه‌ه...
1396/11/17
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رحیمه صادقی با عنوان «بررسي اثرسطوح...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رحیمه صادقی با عنوان «بررسي اثرسطوح مواج برع...
1396/11/16
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سهراب سعیدی با عنوان «بررسی آزمایش...
پایان نامه  کارشناسی ارشد آقای سهراب سعیدی با عنوان «بررسی آزمایشگاهی...
1396/11/14
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن اصالت با عنوان «مدلسازی تحلیلی ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن اصالت با عنوان «مدلسازی تحلیلی برای بردا...
1396/11/14
رساله دکتری آقای مهندس یونس محمدی با عنوان «تأثیر تکنولوژی‌های نو...
رساله دکتری آقای مهندس یونس محمدی با عنوان «تأثیر تکنولوژی‌های نوین ت...
1396/11/14
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نیما عشق‌آبادی با عنوان « بررسي عدد...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نیما عشق‌آبادی با عنوان « بررسي عددي اث...
1396/11/14
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود رکنیا با عنوان «پوشش‌دهی اکسی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود رکنیا با عنوان «پوشش‌دهی اکسیدی ت...
1396/11/11
رساله دکتری آقای مهندس علی اکبر کیایی خوش‌رودباری با عنوان «پرداز...
رساله دکتری آقای مهندس علی اکبر کیایی خوش‌رودباری با عنوان «پردازش تص...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631