ارائه سمینار کارشناسی ارشد توسط خانم فریبا نصیریان با موضوع "روش های تشخیص تعامل بین انسان و ربات با استفاده از داده های لیزر"

ارائه سمینار کارشناسی ارشد توسط خانم فریبا نصیریان با موضوع "روش های تشخیص تعامل بین انسان و ربات با استفاده از داده های لیزر"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه سمینار کارشناسی ارشد موضوع: روش های تشخیص تعامل بین انسان و ربات با استفاده از داده های لیزر استاد راهنما: جناب آقای دکتر ختن‌لو دانشجو: فریبا نصیریان زمان: سه شنبه 26/3/94 ساعت 8:30 صبح مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر

ارائه سمینار کارشناسی ارشد

موضوع: روش های تشخیص تعامل بین انسان و ربات با استفاده از داده های لیزر

 استاد راهنما: جناب آقای دکتر ختن‌لو

 دانشجو: فریبا نصیریان

 زمان: سه شنبه 26/3/94 ساعت 8:30 صبح

مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر