ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط اقای بابک کشاورز زاهد با عنوان "پیش¬بینی قیمت برق با استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر هوش محاسباتی"

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط اقای بابک کشاورز زاهد با عنوان "پیش¬بینی قیمت برق با استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر هوش محاسباتی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط اقای بابک کشاورز زاهد با عنوان "پیش‌بینی قیمت برق با استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر هوش محاسباتی" و با راهنمایی دکتر علی دیهیمی و دکتر علیرضا حاتمی در زمان: یکشنبه 07/10/1393، ساعت 18:00 و مکان: آمفی تئاتر انجام خواهد شد.

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط اقای بابک کشاورز زاهد با عنوان "پیش‌بینی قیمت برق با استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر هوش محاسباتی" و با راهنمایی دکتر علی دیهیمی و دکتر علیرضا حاتمی در زمان: یکشنبه 07/10/1393، ساعت 18:00 و مکان: آمفی تئاتر خواهد شد.
برای اطلاعا بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمایی:

بابک کشاورز زاهد