ارائه یک استراتژی تخصیص منبع برای بهبود کیفیت سرویس در مرکز ابر

ارائه یک استراتژی تخصیص منبع برای بهبود کیفیت سرویس در مرکز ابر


ارائه یک استراتژی تخصیص منبع برای بهبود کیفیت سرویس در مرکز ابر

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: ارائه یک استراتژی تخصیص منبع برای بهبود کیفیت سرویس در مرکز ابر

ارائه دهنده: Provider: مصطفی السعدی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مهدی سخائی‌نیا - دکتر محمد نصیری

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر محرم منصوری زاده - دکتر رضا محمدی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

چکیده: Abstract: رایانش ابری شیوه جدیدی از ارایه عرضه، مصرف و خدمات رایانشی با بکارگیری شبکه می‌باشد. هر درخواستی که از طرف کاربر به ارائه دهندگان خدمات فرستاده می‌شود، بخشی از منابع به آن درخواست اختصاص داده می‌شود. مسئله تخصیص منابع در رایانش ابری، مسئله ای بسیار پراهمیت است که سعی دارد یک هزینه بندی بهینه برای اجرای وظایف و تخصیص منبع بهینه مشخص نماید. در واقع هدف مشخص کردن یک منبع پردازشی از مجموعه منابعی که یک وظیفه برای پردازش به آن نیاز دارد به شکلی که در زمان کمتر، وظایف بیشتری را بتوان پردازش کرد. روش‌های مختلفی برای حل این مسئله ارائه گردیده است. در این پایان نامه دو روش موجود پیاده‌سازی و ضمن مقایسه با روش نوبت گردشی به تحلیل شاخص‌های کارایی آن پرداخته شده است. همچنین تلاش گردید که بهبودی در این روش‌ها صورت گیرد.

فایل: ّFile: