آرزو عربی

آرزو عربی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کابردی

 

موضوع:

مطالعه تأثیر فرآیند کوبش متوالی بر خواص سوپرپلاستیک آلیاژ منیزیم AZ80

 

 

استاد راهنما:

 جناب آقای دکتر فرامرز فرشته صنیعی

 

اساتید داور:

جناب آقای دکتر هاشم مظاهری

جناب آقای دکتر مهدی شعبان

 

پژوهشگر:

 آرزو عربی

 

 

زمان: یکشنبه، 17/11/1395، ساعت 17:30

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 

 

چكيده:

در این پژوهش فرآیند کوبش متوالی بر روی آلیاژ AZ80 منیزیم در دماها، سرعت­ها و عبورهای مختلف انجام شد. اثر این فرآیند بر روی ریزساختار و رفتار سوپرپلاستیک آلیاژ مذکور مورد بررسی قرار گرفت. ساختار دانه­بندی در آلیاژ AZ80 منیزیم ریز دانه شد، به­طوری­که اندازه دانه در عبور چهارم فرآیند از  µm5/62 برای آلیاژ ریخته­گری شده به µm 9/8 کاهش یافت. خواص سوپرپلاستیک آلیاژ منیزیم برای دماها، سرعت­ها و عبورهای مختلف فرآیند کوبش متوالی با انجام آزمون سنبه­برشی بررسی شد. در سرعت mm/min 5/2 رفتار سوپرپلاستیک در هیچ دمایی از فرآیند کوبش متوالی مشاهده نگردید. این در حالی است که در بررسی پارامتر سرعت، بهبود خواص سوپرپلاستیک با افزایش سرعت اتفاق افتاد، به­طوری­که بیشترین ضریب حساسیت به نرخ کرنش برابر با 33/0 در دمای فرآیند C325 و سرعت mm/min 10 به دست آمده است. انجام آزمون کشش در دمای C350 برای نمونه مذکور به ازدیاد طول 275 درصد منجر شد، در صورتی­که آزمون کشش برای نمونه ریخته­گری شده در همین دما با ازدیاد طول 36 درصد همراه بود. بررسی خواص سوپرپلاستیک در عبورهای مختلف فرآیند کوبش متوالی نشان داد که بیشترین ضریب حساسیت به نرخ کرنش (m) برای نمونه تولید شده در عبور چهارم و دمای C250 فرآیند ذکر شده، وجود دارد و مقدار آن 41/0 به دست آمد. ازدیاد طول متناظر با این مقدار m، در آزمایش کشش برابر با 600 درصد تعیین شد. بنابراین کاهش شدید اندازه دانه­ها در طي فرآيند کوبش متوالي، باعث به وجود آمدن رفتار سوپرپلاستیک چشمگیر در آلیاژ AZ80 شده است.

 

واژه­های کلیدی: آلیاژ AZ80 منیزیم، فرآیند کوبش متوالی، خواص سوپرپلاستیک، آزمون سنبه برشی

 

Abstract:

In the present study, several repetitive upsetting (RU) processes have been conducted with the AZ80 magnesium alloy under different temperature, speed and pass conditions. The effects of RU process on the alloy microstructure and its superplastic characteristics have been investigated. It was observed that the grain size of the AZ80 magnesium alloy was decreased by the severe plastic operation such that the grain size of the cast alloy decreased from 62.5 µm to 8.9 µm after the fourth pass of the RU process. The Shear Punch Test was used to investigate the superplastic characteristics of the magnesium alloy during the RU operation under different process conditions. For RU products created by a ram speed of 2.5 mm/min, no superplastic bahavior was observed for various process temperatures. However, it was perceived that increasing the process speed resulted in an improvement in the superplastic characteristic of the material. The maximum strain rate sensitivity exponent (m) occurred for a temperature of 325C and an RU ram speed of 10 mm/min which was measured to be 0.33. Performing a tensile test on the same ptoduct at a temperature of 350C resulted in 275% elongation, whereas the elongation of the cast alloy at the same temperature was only 36%. Studying the superplastic characteristics for different passes of RU operation, conditions of the fourth pass revealed the maximum strain rate sensitivity exponent at a temperature of 250C, namely 0.41. The elongation corresponding to this value was equal to 600% during the relevant tensile test. Therefore, it can be concluded that considerable decrease in the grain size of the AZ80 alloy, caused by the RU operation, resulted in an encouraging superplastic bahavior of the material.

 

Key Words: AZ80 magnesium alloy, repetitive upsetting process, superplastic characteristics, shear punch test.

 

 

الف) مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: آرزو عربی             سال تولد: 1369           نام پدر: مهدی

79 محل سکونت: همدان، شهرک مدنی، فاز 2، بلوک 23، کوچه شهید گلزاری، جنب مدرسه راهنمایی رضوانیان، پلاک 5، منزل مهدی عربی

محل تولد: استان سنندج- شهرستان قروه

ایمیل: aroarabi@yahoo.com

 

ب) مشخصات تحصيلی و کاری

محل اخذ دیپلم: دبیرستان دانش       معدل دیپلم: 59/19

مقطع کارشناسی:

محل اخذ: دانشگاه بوعلی سینا       سال اخذ: 1392

رشته: مکانیک- گرایش حرارت و سیالات- ورودی88 

معدل: 39/15 (فارغ التحصیل به عنوان نفر ششم گروه حرارت و سیالات)

عنوان پروژه کارشناسی:

بررسی اگزرژی در برج های خنک کننده­ی تر جریان مخالف در نسبت دبی­های مختلف

نام استاد راهنما: دکتر محسن گودرزی- دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

نمره پروژه: 20

کارآموزی:

محل: شرکت هگمتان آب         مدت: 272 ساعت

استاد کارآموزی: دکتر عباس فدایی

نمره کارآموزی: 5/19

ج) مهارت­ها

1- نرم افزارهای (Catia, Autocad, EES, Abaqus,Deform)

Microsoft office (Word, Excel, Power Point)

2- زبان انگلیسی در حد متوسط

 

د) علایق پژوهشی

1- کارهای عددی و آزمایشی

2- مکانیک ضربه

3- کامپوزیت و مواد نو

4- شکل­دهی فلزات