آرش نوبری

آرش نوبری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی صنایع

 

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی صنایع

 

عنوان:

ارائۀ مدلی چندهدفه برای مسألۀ طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن عامل رقابت در سطح تقاضا و تأمین

 

استاد راهنما:

دکتر امیرسامان خیرخواه

 

استاد مشاور:

دکتر مریم اسمعیلی

 

اساتید ممتحن:

دکتر پرویز فتاحی

دکتر دنیا رحمانی

دکتر جواد بهنامیان

 

پژوهشگر:

آرش نوبری

تاریخ دفاع:

چهارشنبه 25/11/96 ساعت 10-12

 

مکان:

آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی

 

 

 

Bu-Ali Sina University

Faculty of Engineering

Department of Industrial Engineering

 

 

Thesis for Ph.D. in Industrial Engineering

 

Title:

Proposing Multi-objective Model for Integrated Competitive Supply Chain Network Design Problem Considering Competition in Supply and Demand Sides

 

 

Supervisor

Dr. AmirSaman Kheirkhah

 

Advisor:

Dr. Maryam Esmaeili

 

Reviewers:

Dr. Parviz Fattahi

Dr. Donya Rahmani

Dr. Javad Behnamian

 

Author:

Arash Nobari

 

Feb. 14,2018


 

چکیده

در این رساله چندین مدل ریاضی چندهدفه برای مسألۀ طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین در حالتی رقابتی ارائه شده است. در راستای مفهوم پایداری در زنجیرۀ تأمین، ملاحظات زیست‏محیطی و اجتماعی در کنار اهداف اقتصادی به عنوان توابع هدف در مدل‏های ارائه شده در نظر گرفته شده است. به منظور، در نظر گرفتن عامل رقابت در طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین در این رساله از عوامل اقتصادی وابسته به سطح تقاضای مشتریان شامل قیمت‏های فروش محصولات و همچنین عوامل زیست‏محیطی و اجتماعی وابسته به سطح طراحی و تأمین نظیر کیفیت محصولات بهره برده شده است.

جهت حل مدل‏های پیشنهادی و به تناسب پیچیدگی مدل‏های ارائه شده از رویکرد‏های حل تقریبی شامل روش‏های حل فراابتکاری نظیر الگوریتم رقابت استعماری در حالت تک‏هدفه و چندهدفه و الگوریتم ژنتیک مرتب‏سازی نامغلوب، رویکرد محدودیت اپسیلون و همچنین نرم‏افزار GAMS استفاده شده است. همچنین، به منظور حل مدل‏های رقابتی ارائه شده در این رساله از رویکرد نظریۀ بازی‏ها جهت دستیابی به مقادیر تعادلی برای متغیرهای تصمیم رقابتی بهره برده شده است. در نهایت، جهت بررسی روش‏های حل ارائه شده، این روش‏ها بر روی مسائل آزمایشی با ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند. 

کلمات کلیدی: مسألۀ طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین، رقابت زنجیرۀ تأمین با زنجیرۀ تأمین، پایداری در زنجیرۀ تأمین، نظریۀ بازی‏ها، بهینه‏سازی چندهدفه.


 

Abstract

In this dissertation, proposing mathematical multi-objective model for supply chain network design problem in a competitive environment is regarded. With respect to sustainable design of supply chain network, environmental and social concerns are considered besides economic objective function. In order to considering competitive factor, economic criteria associated with demand-side of supply chain such as selling and buying prices and environmental and social factors related to supply side of supply chain such as greenness level and quality of services are used.

To solve the proposed models and based on its complexity, meta-heuristic algorithms including imperialist competitive algorithm, multi-objective imperialist competitive algorithm, non-dominated sorting genetic algorithm, e-constraint approach, and GAMS software are used. Also, in order to solve competitive models, game theory approach used to achieve equilibrium. Finally, to evaluate the efficiency of proposed models and solution approaches several test problems are analyzed.

Keywords: Supply chain network design problem, chain to chain competition, sustainability, game theory, multi-objective optimization.


 

 

اطلاعات شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی: آرش نوبری

 

تاریخ تولد: 15/4/1367

 

آدرس: همدان - دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی صنایع اتاق 159

 

موبایل: 09125000996

 

آدرس ایمیل: arashnob@yahoo.com        

 

 

تحصیلات

 

کارشناسی

·        رشته مهندسی صنایع- تجزیه و تحلیل سیستم‏ها

·        محل تحصیل: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

·        زمان شروع: 1/7/1385

·        زمان پایان: 31/6/1389

·       عنوان پروژۀ پایانی: بررسی روش‏های تصمیم‏گیری گروهی

معدل

16.95 از 20

 

کارشناسی ارشد

·        رشته مهندسی صنایع- صنایع

·        محل تحصیل: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

·        زمان شروع: 1/7/1389

·        زمان پایان: 31/6/1391

·       عنوان پایان‏نامه: مسألۀ قیمت‏گذاری میان اعضای زنجیرۀ تأمین حلقه‏بسته با بهره‏گیری از مفهوم نظریۀ بازی‏ها

 

معدل

18.16 از 20

دکتری

·        رشته مهندسی صنایع

·        محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا همدان

·        زمان شروع: 1/7/1391

·        زمان پایان: در حال تحصیل

·        عنوان رسالۀ دکتری: ارائۀ مدلی چندهدفه برای مسألۀ طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن عامل رقابت در سطح تقاضا و تأمین

 

معدل

18 از 20

 

 

 

سوابق

 

سوابق آموزشی

·       تدریس درس مدیریت و کنترل پروژه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

·       تدریس درس برنامه‏ریزی نگهداری و تعمیرات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

·       تدریس درس برنامه‏ریزی حمل و نقل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

·       تدریس درس اقتصادی مهندسی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

·       تدریس درس طرحریزی واحدهای صنعتی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

·       تدریس درس مدیریت و کنترل پروژه در دانشگاه بوعلی سینا همدان

·       تدریس درس برنامه‏ریزی حمل و نقل در دانشگاه بوعلی سینا همدان

·       تدریس درس برنامه‏ریزی نگهداری و تعمیرات در دانشگاه بوعلی سینا همدان

·       تدریس درس اصول شبیه‏سازی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

·       تدریس درس مدل‏های احتمالی و تئوری صف در دانشگاه بوعلی سینا همدان

سوابق اجرایی

·       کارشناس کنترل پروژه - شرکت تزرو افزار

·       اجرای پروژه بازمهندسی فرآیندهای تجاری (BPR) در شرکت تدبیرگرایان تجارت و تکنولوژی

 

تحقیقات و پژوهش‏ها

 

منتشر شده

·         فتاحی پ.، حاجی‏پور و.، نوبری آ.، 1395، بهینه‏سازی توأم سیاست‏های نگهداری و تعمیرات، مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا.

·         نوبری آ.، خیرخواه ا.س.، حاجی‏پور و.، 1395، ارایه الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه جهت بهینه‏سازی مسألۀ برنامه‏ریزی تولید ادغامی پایا، نشریه پژوهش‏های مهندسی صنایع در سیستم‏های تولید، شمارۀ 7، 1-16.

·         قجری س.، سعیدی مهرآباد م.، نوبری آ.،1394، ارائه مدلی دوهدفه برای مسئله‏ی زمانبندی پایای بخش جراحی با در نظر گرفتن سطح خدمت‏رسانی به بیماران اورژانسی: مطالعه موردی،  دوازدهمین کنفرانس بین‏المللی مهندسی صنایع.

·         نوبری آ.، خیرخواه ا.س.، اسمعیلی م.، در نظر گرفتن مسألۀ قیمت‏گذاری در طراحی پویا و یکپارچۀ شبکۀ زنجیرۀ تأمین حلقه‏بستۀ پایدار، نشریۀ بین‏المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، در نوبت چاپ

·         نوبری آ.، خیرخواه ا.س.، حاجی‏پور و.، 1393، رویکردی جهت تخمین کارایی بر اساس روش تحلیل پوششی داده‏های تصادفی- فازی، یازدهمین کنفرانس بین‏المللی مهندسی صنایع.

·         حسنی م.ر.، نوبری آ.، خیرخواه ا.س.، 1393، هوشمندسازی سیستم حمل­و نقل در تعیین محدودیت سرعت مطمئن با استفاده از یک رویکرد ابتکاری، چهاردهمین کنفرانس بین‏المللی حمل و نقل.

·         Nobari A., Kheirkhah A.S., “An Integrated and Dynamic Design of Sustainable Closed-loop Supply Chain Network Considering Pricing” Scientia Iranica, In Press.

·         Nobari A., Khodakarami V., Eslamipoor R., Hosseininasab H., 2016, “Developing a bi objective model for a reliable mobile ad hoc network routing problem”, Social Network Analysis and Mining, 6-10.

·         Nobari A., Khierkhah A.S., Hajipour V., 2016, “A Pareto-based approach to optimize aggregate production planning problem considering reliable supplier selection”, International Journal of Services and Operations Management, In Press.

·         Fattahi P., Hajipour V., Nobari A., 2015, “A Bi-objective Continuous Review Inventory Control Model: Pareto-based Meta-heuristic algorithms”, Applied Soft Computing, 32, 211–223.

·         Hajipour V., Fattahi P., Nobari A., 2014, “A Hybrid Ant Colony Optimization Algorithm to Optimize Capacitated Lot-Sizing Problems”, Journal of Industrial and Systems Engineering, 7(1), 1-20.

·         Afshar-Nadjafi B., Parsanejad A., Hajipour V., Nobari A, 2014, “Solution procedure for generalized resource investment problem with discounted cash flows and progress payment”, Scientia Iranica, Scientia Iranica E, 21(6), 2436-2447.

·         Sepehriar A., Eslamipoor R., Nobari A, 2013, “A new mixed fuzzy-LP method for selecting the best supplier using fuzzy group decision making”, Neural Computing and Applications.

·         Roghanian E., Kamandanipour K., Arbabian M., Nobari A, “An improved fuzzy critical chain approach to protect the project schedule under uncertainty”, Archives Des Sciences, 2012

 

 

 

توانمندی‏ها

 

زبان انگلیسی

·         دارای مدرک MSRT

o       تاریخ برگزاری: 1/5/1395

·         دارای مدرک TOLIMO

o       تاریخ برگزاری: 25/7/1392

مهارت‏های کامپیوتری

·         مسلط بر نرم‏افزارهای (MS Office (Word, Excel, Visio, Power point))

·         مسلط بر نرم‏افزار مدیریت و کنترل پروژه Microsoft Office Project (MSP)

·         مسلط بر تکنیک‏های جستجو از طریق اینترنت

·         مسلط بر نرم‏افزار MATLAB

·         مسلط بر نرم‏افزار شبیه‏سازی Arena

·         آشنایی با نرم‏افزارهای آماری نظیر NCSS و Mintab

·         آشنایی با نرم‏افزار بهینه‏سازی GAMS

·         آشنایی با نرم‏افزار بهینه‏سازی LINGO

·         آشنایی با نرم‏افزار نقشه‏کشی AutoCad

 

 

 

دوره‏های آموزشی

 

·         دورۀ آموزشی الگوریتم‏های بهینه‏سازی و کدنویسی با نرم‏افزار MATLAB

·         دورۀ نرم‏افزار مدیریت و کنترل پروژه Microsoft Office Project (MSP)

o       دارای مدرک از جهاد دانشگاهی علم و صنعت

·         دورۀ ISO 9001:2008 and quality management system application steps

o       دارای مدرک از مؤسسۀ مدیریت سرآمد ایرانیان

·        آشنایی با رویکرد 6سیگما

o       دارای مدرک از مؤسسۀ پژوهشی توسعه