آزمایشگاه بتن

آزمایشگاه بتنآزمایشگاه بتن


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه بتن
نام سرپرست: دکتر محمود نیلی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:
تلفن داخلی: 212
پست الکترونیک: nili@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس شهرام احمدی - آقای علی نظری
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: