آزمایشگاه تحقیقاتی تغییر شکل پلاستیکی شدید(پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی تغییر شکل پلاستیکی شدید(پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی تغییر شکل پلاستیکی شدید(پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی مواد
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی تغییر شکل پلاستیکی شدید
نام سرپرست: دکتر آرش فتاح الحسینی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: a.fattah@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: