آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک زیست محیطی (پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک زیست محیطی (پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک زیست محیطی (پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک زیست محیطی (پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر وحیدرضا اوحدی
مرتبه علمی: استاد
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: v.ouhadi@basu.ac.ir - vahidouhadi@yahoo.ca
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

 

 

محل استقرار: دانشکده مهندسی، سالن دپارتمان عمران، طبقه هم کف

 

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی:

 

1-  دستگاه اشعه ایکس مدل      Siemens -Diffractometer D8 Advance

2-  - دستگاه شیکر و سانتریفیوژ مدل  Heraeus Sepatech Megafuge

3-  - دستگاه جذب اتمی مدل   GBC 932, AB Plus

 

 

(شرح توانمندیهای آزمایشگاه تحقیقاتی)

 

آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک زیستمحیطی گروه عمران دانشکده مهندسی دارای مجموعه کاملی از تجهیزات پیشرفته برای تعیین مشخصات مهندسی خاک، تعیین نوع و غلظت آلایندههای زیست محیطی، و روشهای رفع آلودگی از خاک میباشد.

در آزمایشگاه ژئوتکنیک زیست محیطی دانشکده مهندسی، کلیه آزمایشات مرتبط با تعیین نوع کانیهای موجود در خاک، مشخصات رفتاری خاک، و مشخصات و غلظت اجزای آب حفرهای خاک قابل تعیین است.

در این آزمایشگاه ابتدا با استفاده از تجهیزات پیشرفته  آزمایشگاهی اشعه ایکس نوع و مقدار کانیهای موجود در خاک تعیین میشود. سپس با استفاده از تجهیزات کامل جداسازی فاز مایع از فاز جامد شامل دستگاه شیکر و سانتریفیوژ فاز مایع از فاز جامد جدا شده و سپس فاز مایع به کمک تجهیزات پیشرفته جذب اتمی قابل تعیین از نظر نوع کاتیونهای موجود و غلظت هر کاتیون میباشد.

همچنین ، ضریب هدایت الکتریکی، ضریب pH با انجام مجموعهای از آزمایشات با تعیین مشخصات خاک از قبیل سطح مخصوص، کدورت آب حفرهای، و درصد کربنات، کلر، سولفات و بیکربنات خاک و آب، اهم مشخصات مهندسی زیست محیطی خاک و آب تعیین میشوند.

همچنین در این آزمایشگاه تجهیزات کامل مرتبط با آزمایشهای واگرائی، رمبندگی، و تعیین ریزساختار خاک موجود است.  بخش دیگر تجهیزات موجود در آزمایشگاه ژئوتکنیک زیستمحیطی دانشکده مهندسی به روشهای رفع آلودگی از خاک اختصاص داده شدهاست. در این زمینه مجموعه کامل آزمایشات الکتروسینتیک امکان مطالعه فرایند رفع آلودگی از خاک را فراهم میکند. بخش اعظم تجهیزات آزمایشی الکتروسینتیک در این آزمایشگاه ساخته شده است.

این آزمایشات در دو بخش آزمایشگاهی و پایلوت با مقیاس بزرگ اجرا شده و در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین در این آزمایشگاه تجهیزات مرتبط با رفع آلودگی از خاک به روش آب شوئی تهیه و مورد استفاده قرار میگیرد. ضمن آنکه مجموعه تجهیزات مرتبط با سلولهای فروشوئی، امکان مطالعات آزمایشگاهی تراوش آلاینده در خاک و سپس مدلسازی عددی نتایج آزمایشگاهی را فراهم میکند.

 
توانمندیهای آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک زیست محیطی 

 

1- ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

2 - آزمایش دانه بندی تر و خشک

3 - تعیین حدود اتربرگ خاک

4 - وزن مخصوص دانه های جامد خاک

5 - آزمایش تحکیم

6 - کلیه آزمایشهای تعیین خصوصیات رفتاری و ژئوتکنیک زیستمحیطی خاک

7 - انجام مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیستمحیطی

8 - آنالیز کامل آب، و خاک

9 - تعیین غلظت آلایندهها در خاک و آب

10- انجام آزمایشات کامل مرتبط با طراحی مراکز دفن زباله

 

 

 

ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

ﻧﺎم وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات

 

1- دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ آب و ﺧﺎک

2- ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺟﺪاﺳﺎزی اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﺧﺎک، 2 دﺳﺘﮕﺎه

3- ﺷﯿﮑﺮ، 2 ﻋﺪد

4- وﯾﺴﮑﻮﻣﺘﺮ ﺧﺎک

5- وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی CEC ﺧﺎک

6- آون، 3 دﺳﺘﮕﺎه

7- دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﮑﯿﻢ، 10 دﺳﺘﮕﺎه

8- دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﺳﺎﮔﺮاﻧﺪه، 2دﺳﺘﮕﺎه

9- ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ

10- ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﮑﺶ ﺧﺎک

11- ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎک

12- ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﻟﮏ

13- ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮی

14- ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ، 2 ﻋﺪد

15- ﻫﺎت ﭘﻠﯿﺖ، 3 دﺳﺘﮕﺎه

16- دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎروارد ﻣﯿﻨﯿﭽﺮ، 1 دﺳﺘﮕﺎه

17- دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺎک

18- دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ

19- ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﯾﻮن ﮐﻠﺮ

20- ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮﺑﻨﺎت و ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت

21- وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ واﮔﺮاﺋﯽ ﺧﺎک

22- ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎک

23- ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﺳﯿﻨﺘﯿﮏ

24- ﮐﻮره اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه

25- دﺳﺘﮕﺎه آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ

26- ﻓﻠﯿﻢ ﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ، ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه

27- ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻠﻮل ﻓﺮوﺷﻮﺋﯽ ﺧﺎک

28- دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی pH آب و ﺧﺎک
 

 

تجهیزات پایه :

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
سانتریفیوژ آلمانی خواص مکانیکی جدا کردن الکترولیت از سوسپانسیون 
محفظه مکش EIE خواص مکانیکی تعیین مکش خاک
هاروارد سینچر EIE خواص مکانیکی تعیین دانسیته خاک
شیکر بالن ارلن   خواص مکانیکی هم زدن نمونه های خاک
ترازوی دیجیتال   خواص مکانیکی توزین نمونه ها
آون 65 لیتری   خواص مکانیکی خشک کردن نمونه های خاک
آب مقطر گیری فارا الکترونیک خواص مکانیکی تهیه آب مقطر برای آزمایشات
آون   خواص مکانیکی خشک کردن نمونه های خاک
ویسکو متر   خواص مکانیکی تعیین ویسکوزیته الکترولیت
آسیاب   خواص مکانیکی خرد کردن خاک
 مخلوط کن   خواص مکانیکی مخلوط کردن خاک
سانتریفیوژ 4 شاخه   خواص مکانیکی تفکیک الکترولیت و خاک از سوسپانسیون
هود فلزی   خواص مکانیکی انجام آزمایشات در محفظه ایمن
دستگاه تحکیم خاک ابزار خاک خواص مکانیکی تعیین قابلیت نشت پذیری خاک
آب مقطر گیری فارا الکترونیک خواص مکانیکی تهیه آب مقطر برای آزمایشات
دستگاه کاساگرانده Controls خواص مکانیکی تعیین حدود اتربرگ خاک
PH متر Hana  خواص مکانیکی تعیین PH سوسپانسیون خاک
ویکات سیمان صنایع مکانیک خاک خواص مکانیکی تعیین زمان گیرش سیمان
پمپ خلا USA خواص مکانیکی استفاده برای آزمایش سطح مخصوص خاک
ترازوی دیجیتال 2610 Japan خواص مکانیکی توزین نمونه ها
حمام التراسونیک   خواص مکانیکی پراکنده سازی سوسپانسیون خاک
پمپ خلا   خواص مکانیکی استفاده برای آزمایش سطح مخصوص خاک
دستگاه جذب اتمی   خواص مکانیکی تعیین عناصر موجود در الکترولیت خاک و آب

 

 

 

 

 

 

دﺳﺘﮕﺎه ﺷﯿﮑﺮ

 

 

 

 

 

دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ

 

 

 

 

 

دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﯽ

 

 

 

 

 

دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﺳﯿﻨﺘﯿﮏ

 

 

 

 

 

دﺳﺘﮕﺎه اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ