آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی

آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونیآزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی


گروه آموزشی: مهندسی مواد
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی
نام سرپرست: دکتر یوسف مظاهری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس مریم خانی نور
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: