آزمایشگاه مصالح

آزمایشگاه مصالحآزمایشگاه مصالح


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مصالح
نام سرپرست: دکتر فریدون رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: frezaie@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: