اطلاعیه کارت ورود به جلسه

اطلاعیه کارت ورود به جلسه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به تغییرات مورد نظر آموزش کل دانشگاه در برگزاری امتحانات، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظفند کارت ورود به جلسات امتحانی را به همراه گزارش 1950(گزارش غیبت دانشجو در هر درس) با مراجعه به سیسـتم جامع آموزشـی گلستان از قبل پرینت کرده و در تمامی امتحانات به همراه داشته باشند.

با توجه به تغییرات مورد نظر آموزش کل دانشگاه در برگزاری امتحانات، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظفند کارت ورود به جلسات امتحانی را به همراه گزارش 1950(گزارش غیبت دانشجو در هر درس) با مراجعه به سیسـتم جامع آموزشـی گلستان از قبل پرینت کرده و در تمامی امتحانات به همراه داشته باشند.

مسوولیت عواقب عدم توجه به این موضوع به عهده دانشجو است.

 

اداره آموزش دانشکده مهندسی