اطلاعیه پایان کارآموزی تابستان 1393

اطلاعیه پایان کارآموزی تابستان 1393


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله از کلیه دانشجویان محترم دانشکده مهندسی که در تابستان 93 نسبت به گذراندن کارآموزی اقدام نموده‌اند، درخواست می‌شود با در دست داشتن نامه پایان کارآموزی خود که از طرف محل کارآموزی صادر شده و در آن تاریخ شروع، تاریخ پایان و میزان ساعات گذرانده شده کارآموزی مشخص شده باشد، جهت صدور گواهی کارآموزی حداکثر تا تاریخ 15/8/1392 به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه فرمایند و مهلت ثبت نمرات تا 20/8/1393 می‌باشد. بدیهی است پس از تاریخ یاد شده این دفتر مسئولیتی در قبال انجام امور مربوطه نخواهد داشت.

بدینوسیله از کلیه دانشجویان محترم دانشکده مهندسی که در تابستان 93 نسبت به گذراندن کارآموزی اقدام نموده‌اند، درخواست می‌شود با در دست داشتن نامه پایان کارآموزی خود که از طرف محل کارآموزی صادر شده و در آن تاریخ شروع، تاریخ پایان و میزان ساعات گذرانده شده کارآموزی مشخص شده باشد، جهت صدور گواهی کارآموزی حداکثر تا تاریخ 15/8/1392 به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه فرمایند و مهلت ثبت نمرات تا 20/8/1393 می‌باشد. بدیهی است پس از تاریخ یاد شده این دفتر مسئولیتی در قبال انجام امور مربوطه نخواهد داشت.