الهه باقری می آبادی

الهه باقری می آبادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکدة مهندسی                             

گروه آموزشي مهندسی مکانیک                

 

 

جلسه دفاع از پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی       

 

 

 

عنوان:

تحليل ارتعاشات غيرخطي طولي اتصالات آكاردئوني با استفاده از مدل تئوري تير اويلر برنولی

 

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا شوشتری

 

 

اساتید داور:

دکتر عباس فدایی- دکتر مهدی کریمی

 

 

نگارش:

الهه باقری می آبادی

 

چكيده:

در این تحقیق ارتعاشات خطی و غیرخطی اتصالات آکاردئونی انعطاف پذیر حاوی سیال مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل رفتار مکانیکی، یک اتصال انعطاف پذیر U شکل، بصورت یک لوله معادل بدون چین دار در نظر گرفته شده است و خواص مکانیکی آن اصلاح گردیده است. معادلات حرکت غیر خطی از روش همیلتون و بر پایه تئوری تیر اویلر برنولی استخراج شده است. شرایط مرزی بصورت یک سردرگیر و دوسردرگیر در نظر گرفته شده است. با اعمال روش گلرکین معادلات حرکت غیر خطی با مشتقات جزئی گسسته سازی شده و به معادلات دیفرانسیل معمولی غیرخطی تبدیل شده است. سپس ارتعاشات آزاد اتصالات انعطاف پذیر یک سردرگیر با روش مقیاس های زمانی چندگانه بررسی گردیده است و دامنه حرکت و فرکانس غیرخطی بصورت تحلیلی محاسبه شده اند. در تحلیل ارتعاش آزاد اتصالات انعطاف پذیر دوسردرگیر فرکانس های خطی طولی و عرضی بدست آمده اند. به منظور تحلیل غیر خطی اتصال انعطاف پذیر یک سردرگیر تحت بارگذاری هارمونیک و با در نظر گرفتن حالت تشدید اولیه از روش مقیاس های زمانی چندگانه رابطه پاسخ فرکانسی بدست آمده است. در تحلیل غیر خطی اتصالات انعطاف پذیر دوسردرگیر از روش های عددی معادلات کوپل در حالت تشدید اولیه حل شده اند و نمودار پاسخ فرکانسی بدست آمده است. نتایج تحقیق حاضر اثر تغییرات سرعت و فشار سیال و پارامترهای هندسی را بر دامنه حرکت، فرکانس غیرخطی، فرکانس طبیعی خطی و پاسخ فرکانسی نشان می دهند. 

 

 

 

زمان: یکشنبه 30 شهریور 1393 ساعت 14

مکان:دپارتمان عمران- سمینار1

 

 

Abstract:

 In this thesis linear and nonlinear vibrations of metal bellows conveying fluid, has been investigated. By considering a U-shaped bellows as an equivalent pipe, mechanical characteristics are modified. Using Euler-Bernouli beam theory, from the Hamilton principle, nonlinear equations of motion are derived for both clamped-clamped bellows and cantilevered bellows. These equations of motion are discretized by using Galerkin method. Free and Forced vibration of cantilevered bellows are studied by using Multiple time scale method. In free vibration of cantilevered bellows, amplitude of vibration and nonlinear natural frequency are obtained. In order to linear analysis of clamped-clamped bellows, linear natural frequencies are computed. Forced vibration of cantilevered bellows is studied in the primary resonance case under external harmonic force and frequency response equation is obtained. Also in nonlinear analysis of clamped-clamped bellows, coupled equations in the primary resonance case under external harmonic force are solved numerically and frequency responses are studied. Finally, the effect of various parameters on behaviors of system in the both free and forced vibration have been investigated.