امیر حمیدی

امیر حمیدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

 

عنوان:

ظرفیت باربری ستون سنگی تسلیح شده با ژئوسنتتیک در خاک رسیاستاد راهنما:

دکتر مسعود مکارچیان


اساتید داور:

دکتر وحیدرضا اوحدی

دکتر عباس قدیمی

 

نگارش:

امیر حمیدی

 

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

زمان: یکشنبه 4/7/95، ساعت 18


چكيده:

اصلاح زمین‌های کم‌ مقاومت به‌منظور ساخت سازه‌های مختلف، موجب شده تا روش‌های ویژه‌ای جهت بهسازی سطحی و عمقی این نوع زمین‌ها مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این روش‌ها، اصلاح خاک به‌وسیله ستون‌های سنگی (شمع‌های دانه‌ای) است که جهت اصلاح و بهسازی محدوده وسیعی از خاک‌های ریزدانه (سیلتی و رسی) و خاک‌های ماسه‌ای سست کاربرد دارد. به‌طورکلی هدف از اجرای ستون‌های سنگی، افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست‌پذیری پی است. روش تسلیح خاک به‌وسیله ستون‌های سنگی، مبتنی بر تعویض 15 الی 35 درصد از حجم خاک نامناسب به‌وسیله حفر چاه‌هایی با قطر، عمق و فاصله معین از یکدیگر و پر کردن چاه‌ها به‌وسیله ماسه یا شن یا سنگریزه و متراکم نمودن آن‌ها به‌صورت ستون‌های قائم است. از جمله مشکلات و محدودیت‌های ستون‌های سنگی، می‌توان به مقاومت برشی و مقاومت کم آن‌ها در برابر انبساط جانبی به‌دلیل عدم تأمین محصورشدگی کافی از سوی خاک اطراف آن‌ها، اشاره کرد. در طی سالیان اخیر محققان بررسی‌هایی انجام داده‌اند تا با تسلیح ستون‌های سنگی، مشکلات و محدودیت‌های آن‌ها برطرف گردد. تاکنون تسلیح افقی و قائم ستون‌های سنگی مورد استفاده قرار گرفته است.

در این تحقیق، ستون‌های سنگی اتکایی به‌قطرهای 5، 7 و 9 سانتی‌متر و نسبت طول به قطر برابر با 5، به‌صورت قائم و مرکب (قائم و افقی) مسلح شده‌ و تسلیح مرکب مضاعف نیز با اضافه نمودن تسلیح‌ کننده‌های افقی بیشتر در ناحیه مستعد انبساط جانبی (عمق  dتا d2 از بالای ستون سنگی)، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، برای اولین بار از روش‌های نوین تسلیح مرکب و مرکب مضاعف در تسلیح ستون سنگی استفاده شده و آزمایش‌های مدل فیزیکی بر روی بستر رسی با ستون‌های سنگی مسلح و غیرمسلح در حالت تکی و گروه انجام گردیده و میزان تأثیر قطر و روش‌های مختلف تسلیح، بر بهبود ظرفیت باربری آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق، دستگاه آزمایشی جهت انجام آزمایش‌های مدل فیزیکی بر روی ستون سنگی در خاک رسی با قابلیت تحکیم و زهکشی خاک اشباع، ساخته شده است. دستگاه مذکور قابلیت بارگذاری به‌صورت کششی و فشاری بر روی انواع پی و شمع را دارا بوده و انجام آزمایش تحت شرایط تحکیم‌شده و یا تحکیم‌نشده و نیز تحت شرایط زهکشی ‌شده و یا زهکشی ‌نشده، امکان‌پذیر است. بدنه اصلی دستگاه شامل بخش محفظه نگهدارنده خاک به ابعاد 60×60×60 سانتی‌متر، سیستم بارگذاری، سیستم اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات و سیستم زهکشی است. در بخش دیگری از این تحقیق، مدل‌های فیزیکی ستون‌های سنگی در بستر رسی به‌روش اجزا محدود با نرم‌افزار PLAXIS مدل‌سازی و تحلیل شده و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.

نتایج نشان می‌دهد که ستون سنگی غیرمسلح به‌قطر 5، 7 و 9 سانتی‌متر، موجب افزایش ظرفیت باربری نهایی به‌میزان 40، 67 و 110 درصد نسبت به بستر رسی شده و با افزایش قطر، مقادیر ظرفیت باربری افزایش خواهد داشت. تسلیح قائم ستون سنگی با ایجاد فشار محصورکننده، ظرفیت باربری نهایی را برای قطرهای 5، 7 و 9 سانتی‌متر به ‌ترتیب به ‌میزان 351، 412 و 455 درصد نسبت به بستر رسی افزایش داده و با افزایش قطر، بهبود بیشتری در ظرفیت باربری اتفاق خواهد افتاد. در حالت تسلیح مرکب و مرکب مضاعف، به‌واسطه افزودن توأم تسلیح‌کننده‌های افقی و قائم و نتیجتاً افزایش مقاومت برشی و نیز کنترل انبساط جانبی به‌خصوص در حالت تسلیح مرکب مضاعف، بهبود بیشتری در ظرفیت باربری به ‌وجود آمده و با افزایش قطر، ظرفیت باربری افزایش داشته است. در این حالت، افزایش ظرفیت باربری نهایی نسبت به بستر رسی برای ستون سنگی به‌قطر 5، 7 و 9 سانتی‌متر، به‌ترتیب به ‌میزان 393، 463 و 511 درصد برای حالت تسلیح مرکب و به‌میزان 418، 493 و 548 درصد برای حالت تسلیح مرکب مضاعف بوده است. در حالت گروه ستون سنگی غیرمسلح و مسلح به‌صورت قائم، مرکب و مرکب مضاعف به‌قطر 5 سانتی‌متر، ظرفیت باربری نهایی به‌ترتیب به‌میزان 78، 416، 455 و 478 درصد نسبت به بستر رسی، افزایش پیدا کرده است.نتایج حاصل از تحلیل عددی اختلافی کمتر از 9 درصد با نتایج آزمایشگاهی داشته و به‌طور کلی مقادیر کمتری را نسبت به نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد.
واژه­‌های کلیدی: بهسازی خاک، ستون سنگی تکی و گروه، تسلیح قائم، تسلیح مرکب و مرکب مضاعف، مدل فیزیکی، تحلیل عددی به‌روش اجزا محدود.

Abstract:

Improvement of poor and loose soils for construction of different structures has caused to use special methods for shallow and deep improving of these soils. One of these methods is stone columns (granular piles) method, which has been used in wide range of fine grained (silt and clay) and loose sandy soils. Generally, the aim of stone columns construction is to increase bearing capacity and to reduction foundation settlement. The method of soil reinforcement by stone columns is based on replacement of 15 to 35 percent of the poor soil by excavating holes with specific diameter, depth and distance between each other and filling the holes by sand or gravel or rubble stone and compaction them in vertical columns. Mainly, the strength problems and limitations of stone columns are low shear strength and lateral bulging failure, due to low confinement of the surrounding soils. In recent years, many researchers carried out investigations to eliminate the limitation and strength problems of stone columns by reinforcing them. Up to now, horizontal and vertical reinforcement of stone columns have been used.

      In this study, the end-bearing stone columns with diameter of 5, 7 and 9 cm and length to diameter ratio equal to 5, are used. They are reinforced with vertical, combined (vertical and horizontal) and extra combined methods with extra horizontal reinforcement layers in bulging failure zone (d to 2d from the top of stone column) by geotextiles. In this study, for the first time the special and new methods i.e. combined and extra combined geotextiles used for stone column reinforcement. The geotextile reinforced and unreinforced single and group of stone columns in clay bed were examined by physical modelling experimental method and the effects of diameter and the reinforcement methods on bearing capacity enhancement were examined. In this study, an apparatus designed and made for stone column physical modelling tests in clayey soil with the capability of consolidation and drainage in saturated clayey soils. The apparatus has the capabilities of applying tension and compression loading on the different types of foundations and piles, also the possibility of performing consolidated, unconsolidated, drained, and undrained tests. The main structure of the apparatus includes soil container with dimensions of 60×60×60 cm, loading system, measurement and recording system, and drainage system. In the other part of this study, physical models of stone columns were modeled and analyzed numerically by finite element method, and results were compared with experimental results.

      The results show that unreinforced stone columns with the diameter of 5, 7 and 9 cm, respectively improve the ultimate bearing capacity up to 40, 67 and 110 percent more than the clay bed, and with increasing the diameter, the bearing capacity increases. Vertical reinforcement of stone column, by providing more confinement pressure surrounding the stone column, increases the ultimate bearing capacity up to 351, 412 and 455 percent more than the clay bed, for the diameter of 5, 7 and 9 cm stone column, respectively, and with increasing the diameter, the bearing capacity improves. The more improvement in bearing capacity would be reached in the case of combined and extra combined reinforcement, by adding both horizontal and vertical reinforcement to the stone column, and therefore increasing the shear strength and reducing the bulging, especially in the case of extra combined reinforcement. In this case, with increasing the diameter, the bearing capacity improves. In the case of combined reinforcement, the ultimate bearing capacity increases up to 393, 463 and 511 percent more than the clay bed, for the diameter of 5, 7 and 9 cm, respectively. These values are 418, 493 and 548 percent in the case of extra combined reinforced stone columns. In the case of unreinforced and vertical, combined and extra combined reinforced of group stone columns with 5 cm diameter, the ultimate bearing capacity increases up to 78, 416, 455 and 478 percent more than the clay bed, respectively. The results of numerical analyses have scatters less than 9 percent than experimental results, and generally, the numerical results have fewer values than experimental results.

Key Words: Soil Improvement, Single and Group of Stone Columns, Vertical Reinforcement, Combined and Extra Combined Reinforcement, Physical Modelling, Numerical Analysis Based on Finite Element Method.


رزومه (شهریور­ماه 1395)

مشخصات عمومی

 

نام و نام خانوادگی: امیر حمیدی

نام پدر: علی

محل تولد: درگز

سال تولد: 1367

محل سکونت: مشهد

آدرس پست الکترونیکی: amir1367hamidi@gmail.com

شماره تلفن همراه: 09151585730

 

سوابق تحصیلی

 

Ø     مقطع کارشناسی ارشد:

مقطع و رشته تحصیلی: دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی، 95-1392.

نشانی محل دانشگاه: همدان، میدان پژوهش،  دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران.

معدل کل مقطع کارشناسی ارشد (تاکنون):  70/17، حائز رتبه اول در بین 17 نفر دانشجویان هم­ رشته و هم­ورودی خود، شهریورماه 1395.

موضوع پایان­نامه کارشناسی‌ارشد: ظرفیت باربری ستون سنگی تسلیح شده با ژئوسنتتیک در خاک رسی.

استاد راهنما: دکتر مسعود مکارچیان.

 

Ø     مقطع کارشناسی:

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی راه­آهن گرایش خط و سازه­های ریلی، 91-1387.

نشانی محل دانشگاه: اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده حمل­ونقل، گروه مهندسی راه­آهن.

معدل کل مقطع کارشناسی:  08/16، حائز رتبه چهارم در بین 20 نفر فارغ­التحصیلان هم­رشته و هم­ورودی خود (جزو20% اول)، 1391.

موضوع پایان­نامه کارشناسی: اصول و مبانی تحلیل و طراحی خطوط دال-خط راه­آهن (خطوط بدون بالاست).

استاد راهنما: دکتر علیرضا قاری قرآن.

 استاد داور: دکتر محمدعلی رهگذر.

 

 

سوابق تحصیلی

 

Ø     مقطع دیپلم:

مقطع و رشته تحصیلی: دیپلم رشته ریاضی و فیزیک.

نشانی محل دبیرستان: مشهد، چهارراه خیام، دبیرستان امام رضا (ع)، 85-1382.

معدل کل دیپلم: 67/18.

 

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

v    گزیده­ای از پژوهش‌های انجام داده:

·   طراحی هندسی و سازه­ای زیرسازی و روسازی خطوط بالاستی راه­آهن با استفاده از نرم­افزار Civil 3D، 1389.

·   تحلیل سازه به روش المان محدود با استفاده از زبان برنامه­نویسی C++ (با استفاده از نرم­افزار Microsoft Visual Studio Software 1389.

·   روش­های تحلیل و طراحی خطوط دال-خط بتنی(خطوط بدون بالاست) با استفاده از نرم­افزار SAP2000 و SAFE، 1390.

·   اصول طراحی ایستگاه­های راه­آهن، 1390.

·   ارائه روشی نوین در حفظ و نگهداری روسازی راه براساس سیستم مدیریت روسازی راه (PMS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS1391.

·   تاثیر ترانشه ایزولاسیون در کاهش ارتعاشات ناشی از قطار متحرک، 1391.

·   سیستم تیلتینگ در قطار، 1391.

·   ارتعاشات ناشی از قطار متحرک در تونل، 1391.

·   تحلیل و طراحی پل­های راه­آهن برای خطوط بدون بالاست با استفاده از نرم­افزارSAP2000، 1391.

·   مشخصات دینامیکی خطوط بدون بالاست بر روی پل­های راه­آهن و تاثیر لایه ارتجاعی FFU بر بهبود کارآیی پل­های راه­آهن، 1391.

·   ارزیابی اقتصادی کاربرد ماشین­آلات مکانیزه چند­منظوره در عملیات تعمیر و نگهداری خطوط راه­آهن، 1391.

·   طراحی و ساخت دستگاه آزمایش مدل فیزیکی شمع و ستون سنگی در خاک رسی، 1393.

·   بررسی ظرفیت باربری ستون سنگی تسلیح شده با ژئوسنتتیک در خاک رسی.

 

v    گزیده­ای از پروژه­های اجرایی انجام داده:

·   نقشه­برداری مسیر و پیاده­سازی آن به کمک دستگاه توتال استیشن (Leica Total Station) و نرم­افزار Civil3D، 1390.

·   متره و برآورد پروژه دو کیلومتر از خطوط بالاستی  ناحیه ارژنگ-گندله­سازی (راه­آهن ناحیه اصفهان)، 1391.

سوابق علمی و پژوهشی

v   مقالات منتشر شده:

 

Ø     مقالات چاپ شده در مجلات خارجی:

 

·         Pourmoallem, N., Mohammadi, A. and Hamidi, A. (2014). “Introducing a Model based on the Fuzzy Logic and the Neural Networks for the Optimal Positioning of the Logistic Terminals”, Advances in Civil and Environmental Engineering (ACEE), Vol. 2, Issue 2, 95-113.

·         Pourmoallem, N., Hamidi, A. and Mohammadi, A. (2012). “New Method for Optimal Positioning of Fire Stations Based on AHP, MCLP and Arc GIS (AMG Method)”, American Journal of Advanced Scientific Research (AJASR), Vol. 1, Issue 3, 114-121.

·         Pourmoallem, N., Mohammadi, A. and Hamidi, A. (2012). “New Method for Preservation and Maintenance of Road Pavement by Integration of PMS and GIS, Case Study: Qazvin Road Network”, American Journal of Advanced Scientific Research (AJASR), Vol. 1, Issue 2, 81-88.

·        Gharighoran, A., Hamidi, A. and Rafizadeh, A. (2012). “Investigation of the Subway Slab Tracks under Different Loading Conditions, Case Study: Isfahan Subway”, American Journal of Advanced Scientific Research (AJASR), Vol. 1, Issue 3, 106-113.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø     مقالات چاپ شده در کنفرانس­های ملی و بین­المللی داخلی و خارجی:

 

·        مسعود مکارچیان، امیر حمیدی. "بررسی آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری پی بر روی ستون سنگی تسلیح شده به‌صورت قائم با ژئوسنتتیک". اولین کنفرانس ملّي کابرد کامپوزیتها در صنعت ساخت، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، اردیبهشت‌ماه 1395.

·        مسعود مکارچیان، امیر حمیدی. "بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری ستون سنگی تسلیح شده به‌صورت مرکب (قائم و افقی) با ژئوسنتتیک". نهمین کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت‌ماه 1395.

·        مسعود مکارچیان، امیر حمیدی. "مطالعه و تحلیل عددی ستون‌های سنگی تسلیح‌شده به‌صورت مرکب (قائم و افقی) با ژئوسنتتیک". دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، اردیبهشت‌ماه 1394.

·        میثم کمال‌پور، امین محمدی، مرتضی زارع و امیر حمیدی. "تکنولوژی‌های کنترل آلودگی هوا و فناوری‌هایی در بخش حمل‌ونقل". سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس، تهران، اردیبهشت‌ماه 1393.

·        ناصر پورمعلم، پریسا صادقیان خوراسگانی، سبا عقیلی و امیر حمیدی. "ارزیابی اقتصادی کاربرد ماشین­آلات مکانیزه چند­منظوره در عملیات تعمیر و نگهداری خطوط راه­آهن". پانزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، تهران، مهرماه 1392.

·        مرتضی قارونی نیک، فرهاد کوبن و امیر حمیدی. "بررسی ارتعاشات ناشی از لرزش­های توام سیستم ناوگان-خط راه­آهن-پل و نقش ترانشه­ ایزولاسیون­کننده در کاهش این ارتعاشات". سومین کنفرانس بین­المللی پیشرفت­های اخیر در مهندسی راه­آهن (ICRARE2013)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، اردیبهشت­ماه 1392.

 

 

 

 

سوابق علمی و پژوهشی

 

·         Pourmoallem, N., Mashhadizadeh, A. R. and Hamidi, A. (2012). “PMS-GIS Model for Preservation and Maintenance of Road Pavement”. 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, October 2012.

 

 

 

·        ناصر پورمعلم، امین محمدی، فرزاد اکبری نیا و امیر حمیدی. "مکان­گزینی پارکینگ­های شهری با برون­سپاری مشتریان". سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان و شریان­های حیاتی، مشهد مقدس، مهرماه 1391.

·        علیرضا قاری قرآن، امین رفیع­زاده، امیر حمیدی. "ارائه نمودارهای طراحی برای تعیین مشخصات فنی دال- خط در پروژه‌های قطارشهری تحت شرایط بارگذاری مختلف". نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت ماه 1391.

 

Ø     مقالات موجود در فرآیند چاپ:

 

Ø     مسعود مکارچیان، امیر حمیدی. "بررسی آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون سنگی تسلیح شده به صورت قائم، مرکب و مرکب مضاعف با ژئوسنتتیک". پنجمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، انجمن ژئوتکنیک ایران، آبان‌ماه 1395.

Ø  Pourmoallem, N., Mohammadi, A., Hamidi, A. “Optimal Positioning of Logistic Terminals Using Fuzzy Set and Neural Networks Methods”. New Marketing Research Journal.

Ø  Pourmoallem, N., Mohammadi, A., Hamidi, A. “Intelligent Safety Model of Suburban Roads Using Neural–Fuzzy Networks and AHP”. Journal of Travel Behaviour and Society.

 

Ø      ترجمه­ها:

 

Ø  Hamidi, A., Sadeghian Khourasgani, P., Rafizadeh, A., Aghili, S., Nasr Esfahani, M. (2011), “Operation Introductions for the PTST (Portable Track Survey Trolley) Recording Trolley”. Esfahan Urban Railway Organization, Isfahan, Iran.

Ø  AREMA Standard for Railway Yards and Terminals, 2011.

Ø  AREMA Standard for Concrete Slab Track, 2011.

Ø  ASTM Standard for Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading); and ASTM Standard for Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate, 2012.

 

 

 

سوابق حرفه­ای و شغلی

 

Ø     راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران:

اداره کل راه‌آهن خراسان، با سمت کارشناس نظارت خط و سازه‌های فنی، از مهر‌ماه 1394 تا کنون.

·        شرح وظایف:

1)      نظارت بر فرآیند تعمیر و نگهداری، بهسازی و بازسازی خطوط و سازه‌های فنی راه‌آهن.

2)      نظارت بر پروژه‌های فعال از جمله سبک‌سازی ترانشه‌ها، ساخت خطوط فرعی و... .

 

 

 

سوابق حرفه­ای و شغلی

 

Ø   شرکت تحکیم مبنا:

پروژه ساخت ایستگاه F2 از خط 2  قطارشهری مشهد، با سمت کارشناس اجرایی، تابستان 1392.

·        شرح وظایف:

1)      متره و برآورد پروژه.

2)      نظارت بر اجرای عملیات ساخت.

 

Ø   آموزشگاه زبان انگلیسی فرهنگ اندیشه:
مدرس زبان انگلیسی، تابستان 1392.

 

 

Ø   معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان:

پروژه ساخت تقاطع غیرهمسطح و پل امام سجاد (ع)، به‌عنوان کارآموز با سمت مهندس ناظر، تابستان 1390.

·        شرح وظایف:

نظارت بر ساخت و اجرای پل امام سجاد (ع)، Curing بتن پایه­های پل، و زهکشی محل اجرای پل و تقاطع در پروژه تقاطع غیرهمسطح و پل امام سجاد(ع) اصفهان.

 

Ø   اداره کل راه‌آهن خراسان:

گروه نظارت خط و سازه‌های فنی اداره کل راه­آهن خراسان، به‌عنوان کارآموز با سمت مهندس ناظر، تابستان 1389.

·        شرح وظایف:

1)      نظارت بر ساخت زیرسازی و روسازی خط 7، خط دپو و خط پارکینگ ایستگاه.

2)      نظارت بر مونتاژ سوزن و نقشه­خوانی سوزن.

3)      نظارت بر عملیات ماشین­آلات مکانیزه خط(زیرکوب، رگلاتور، ریل­ساب، جرثقیل خط و درزین جرثقیل‌دار).

4)      نظارت بر عملیات تعویض تراورس.

5)      نظارت بر جوشکاری ترمیت ایستگاه.

 

 

 

 

مهارت­ها

Ø     مهارت­های نرم­افزاری:

Ø  AutoCAD, AutoCAD Land Desktop, AutoCAD Civil 3D.

Ø  SAP2000, ETABS, SAFE, PLAXIS.

Ø  CorelDRAW Graphics Suite, Adobe Photoshop, ICDL and Microsoft Office.

 

 

 

مهارت­ها

 

Ø     آشنایی با زبان­های خارجی:

Ø     زبان انگلیسی: خواندن: خوب؛ نوشتن: خوب؛  صحبت کردن: متوسط؛ ترجمه: خوب.

نمره تافل(iBT) سال 2012 میلادی: 70.

Ø     همچنین با زبان عربی و ترکی نیز آشنایی دارم.

 

 

Ø     آشنایی با آیین­نامه­ها و نشریات تخصصی طراحی راه‌آهن:

Ø     نشریه شماره 301، آیین­نامه مشخصات فنی عمومی روسازی راه­آهن.

Ø     نشریه شماره 288، آیین­نامه طرح هندسی راه­آهن.

Ø     نشریه شماره 355، دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه­آهن.

Ø     نشریه شماره 463، آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه­آهن در برابر زلزله.

Ø     نشریه شماره 139، آیین نامه بارگذاری پل‌ها.

Ø     نشریه شماره 394، دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر.

 

افتخارات و جوایز

·      برگزیده پژوهشی در سال 92 و برگزیده آموزشی و پژوهشی در سال 93، از سوی دفتر هدایت استعدادهای درخشان در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان.

·      عضو دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان.

·      کسب رتبه اول در بین 17 نفر دانشجویان هم­رشته و هم­ورودی خود در مقطع کارشناسی‌ارشد تا کنون، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، 1394.

·      کسب رتبه چهارم در بین 20 نفر فارغ­التحصیلان هم­رشته و هم­ورودی خود در مقطع کارشناسی، (جزو 20% اول)، دانشگاه اصفهان، 1391.

·      دارای مدرک فنی و حرفه ای در زمینه نقشه برداری با دستگاه توتال استیشن (Total Station).

·      برگزارکننده نخستین کارگاه جوشکاری ترمیت در دانشگاه اصفهان، اردیبهشت­ماه 1390.

·      دارای گواهی نخستین کارگاه جوشکاری ترمیت در دانشگاه اصفهان، اردیبهشت­ماه 1390.

·      دارای گواهی کارگاه سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان و شریان­های حیاتی، مشهد مقدس، مهرماه 1391.

·      دارای گواهی چهار کارگاه آموزشی در سومین کنفرانس بین­المللی پیشرفت­های اخیر در مهندسی راه­آهن (ICRARE2013)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، اردیبهشت­ماه 1392.

 

افتخارات و جوایز

·       مقاله با عنوان “Investigation of the Subway Slab Tracks under Different Loading Conditions, Case Study: Isfahan Subway” همچنین در کنفرانس Canadian Society for Civil Engineering Conference 2012(CSCE), 9th International Transportation Specialty Conference, Edmonton, Canada, June 2012، بصورت کامل پذیرفته شده بود.