انتصاب آقای حبیب مجیدی به عنوان مسئول آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

انتصاب آقای حبیب مجیدی به عنوان مسئول آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای حبیب مجیدی به عنوان مسئول آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها دانشکده فنی منصوب گردیدند.

آقای حبیب مجیدی به عنوان مسئول آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها دانشکده فنی منصوب گردیدند. ایشان قبل از مدیر امور عمومی دانشکده بودند که بدین وسیله از زحمات 5 ساله ایشان تقدیر و تشکر می‌گردد.