انتصاب هیأت علمی دانشگاه به عنوان مجری دانشگاه سبز

انتصاب هیأت علمی دانشگاه به عنوان مجری دانشگاه سبز


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر محمد حسن مرادی هیأت علمی محترم گروه برق دانشگاه با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی به عنوان مجری طرح دانشگاه سبز منصوب گردید.

جناب آقای دکتر محمد حسن مرادی هیأت علمی محترم گروه برق دانشگاه با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی به عنوان مجری طرح دانشگاه سبز منصوب گردید. دانشکده مهندسی به ایشان تبریک گفته و از خدای متعال توفیق روزافزون برای ایشان مسئلت دارد.