بازدید مسئولین دانشگاه صنعتی اراک از آزمایشگا های دانشکده مهندسی

بازدید مسئولین دانشگاه صنعتی اراک از آزمایشگا های دانشکده مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مسئولین دانشگاه صنعتی اراک در راستای همکاری متقابل با دانشگاه بوعلی سینا از آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی بازدید به عمل آوردند.

مسئولین دانشگاه صنعتی اراک در راستای همکاری متقابل با دانشگاه بوعلی سینا از آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی بازدید به عمل آوردند.


این بازدید‌ها برای آشنایی با توانمندیها و قابلیتهای دانشکده مهندسی انجام گرفت و طی آن مسئولین محترم دانشگاه صنعتی اراک از آزمایشگاه‌های شاخص دانشکده بازدید کرده و با کارشناسان آنها مذاکره کردند. دانشگاه‌های بوعلی سینا و صنعتی اراک قصد استفاده مشترک از آزمایشگاه‌های طرفین را در قالب تفاهم نامه مشترک دارند.