برگزاری دوره آشنايي با استاندارد بين‌المللي ISO/IEC17025 برای کارمندان دانشکده

برگزاری دوره آشنايي با استاندارد بين‌المللي ISO/IEC17025 برای کارمندان دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آموزش يك روزه آشنايي با استاندارد بين‌المللي ISO/IEC17025 توسط آزمايشگاه علم مواد و ميكروسكوپ الكتروني و با حمايت كارگروه استاندارد و كاليبراسيون شبكه ي آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي با حضوري جمعي از كارشناسان دانشكده مهندسي برگزار گرديد.

آموزش يك روزه آشنايي با استاندارد بين‌المللي ISO/IEC17025 توسط آزمايشگاه علم مواد و ميكروسكوپ الكتروني و با حمايت كارگروه استاندارد و كاليبراسيون شبكه ي آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي با حضوري جمعي از كارشناسان دانشكده مهندسي برگزار گرديد.
استاندارد بين المللي ISO/IEC17025 شامل الزاماتي است كه آزمايشگاه‌هاي آزمون و كاليبراسيون بايد آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه يك سيستم كيفيت را به كار گرفته و از نظر فني صلاحيت دارد و قادر به فراهم آوردن نتايج معتبر هستند. آشنايي با تاريخچه تدوين اين استاندرد، معرفي ساختار جديد استاندارد در نسخه 2017، شرح الزامات استاندارد به همراه مثال‌هاي كاربردي، از جمله مطالب آموزشي اين كارگاه بود.همچنين در اين كارگاه يك روزه، شركت‌كنندگان با روش طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي براي استقرار استاندارد آشنا شدند.