برگزاری سمینار توسط آقای حامد عسگری با عنوان "بررسی رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ AZ80 و آلیاژهای هم خانواده آن"

برگزاری سمینار توسط آقای حامد عسگری با عنوان "بررسی رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ AZ80 و آلیاژهای هم خانواده آن"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری سمینار توسط آقای حامد عسگری با عنوان "بررسی رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ AZ80 و آلیاژهای هم خانواده آن" با راهنمایی دکتر آرش فتاح الحسینی و در تاریخ ارائه سمینار: 6/11/93 ساعت 11:15 و مکان: سالن جلسات و سمعی بصری گروه مواد دپارتمان مهندسی مواد ارائه می‌گردد.

برگزاری سمینار توسط آقای حامد عسگری با عنوان "بررسی رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ AZ80 و آلیاژهای هم خانواده آن" با راهنمایی دکتر آرش فتاح الحسینی و در تاریخ ارائه سمینار: 6/11/93 ساعت 11:15 و مکان: سالن جلسات و سمعی بصری گروه مواد دپارتمان مهندسی مواد ارائه می‌گردد.

حامد عسگری