تقدیر از پژوهشگران حوزه کارمندی در دانشگاه بوعلی سینا در هفته پژوهش

تقدیر از پژوهشگران حوزه کارمندی در دانشگاه بوعلی سینا در هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طبق مصوبه 650 مورخ 97/08/13 شورای پژوهشی دانشگاه مقرر گردید؛ حداکثر 3 نفر از پژوهشگران حوزه کارمندی دانشگاه بوعلی سینا در هفته پژوهش سال جاری، با شرایط ذیل الذکر انتخاب و از ایشان تقدیر به عمل آید.

 طبق مصوبه 650 مورخ 97/08/13 شوراي پژوهشي دانشگاه مقرر گرديد؛ حداكثر 3 نفر از پژوهشگران حوزه كارمندي دانشگاه بوعلي سينا در هفته پژوهش سال جاري، با شرايط ذيل الذكر انتخاب و از ايشان تقدير به عمل آيد.

داشتن حداقل يك مقاله علمي و پژوهشي با آدرس دهي اسم اول در سال 96 -2017 و  كسب حداقل 15 امتياز پژوهشي طبق آئين نامه ارتقاء.

لازم به ذكر است كه اسناد مربوط به پژوهشگران كارمندي مي بايست حداكثر تا تاريخ 97/09/01 به حوزه پژوهشي (آقاي عبداللهي) تحويل گردد