حامد طائب‌لو

حامد طائب‌لو


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه آموزشی مهندسی عمران

پايان­نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان

بررسی اثر تاريخچه تنش تناوبی بر رفتار ديناميکی ماسه ساحلی انزلی

 

استاد راهنما

دکتر عباس قديمی

نگارش

حامد طائب­لو

hamedtaebloo@yahoo.com

چکيده پايان­نامه:

مقاومت روانگرايی ماسه­ها يکی از مهمترين موضوعات مورد بررسی در ژئوتکنيک لرزه­ای است که تاکنون مطالعات گسترده­ای در خصوص آن صورت گرفته است. نتايج اين مطالعات از يک طرف سبب افزايش دانش پيرامون اين موضوع شده و از طرف ديگر پيچيدگيهای مسئله را بيشتر نمايان ساخته­اند. يکی از اين موارد پيچيده، برآورد مقاومت روانگرايی ماسه­ها در برابر پس­لرزه­ها و زمين­لرزه­های بعدی است. مشاهدات موجود نشان می­دهند که مقاومت روانگرايی ماسه­ها در اثر اعمال تاريخچه تنش تناوبی ممکن است افزایش و يا کاهش پيدا کند.

در اين تحقيق با هدف بررسی اثر تاريخچه تنش تناوبی بر رفتار ديناميکی ماسه ساحلی انزلی، تعدادی آزمايش با استفاده از دستگاه سه­محوری تناوبی انجام گرديد. نتايج بدست آمده نشان می­دهند که مقاومت روانگرايی در اثر اعمال تاريخچه تنشی که تا قبل از ايجاد حالت روانگرايی متوقف شده است، افزايش می­يابد. علاوه بر آن بيشترين مقاومت روانگرايی در نمونه­هايی مشاهده می­شود که در بارگذاری تناوبی اول خود نسبت اضافه فشار آب حفره­ای حدود 4/0 را تجربه کرده­اند. بر پايه تحليلهای صورت گرفته، معادلاتی ارائه شد که مقاومت روانگرايی نمونه­های دارای تاريخچه تنش را با توجه به شدت تاريخچه تنش تناوبی (نسبت اضافه فشار آب حفره­ای تجربه شده در بارگذاری تناوبی اول) و همچنين پارامتر حالت در ابتدای بارگذاری تناوبی دوم، با دقت مناسبی تخمين می­زنند. علاوه بر آن معادلاتی جهت پيش­بينی روند توليد اضافه فشار آب حفره­ای در نمونه­های دارای تاريخچه تنش در طول بارگذاری تناوبی ارائه گرديد.

زمان 22 تير

ساعت 16

مکان آمفی تئاتر دانشکده مهندسی