حسین ساسانی¬پور

حسین ساسانی¬پور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکدة مهندسي

گروه آموزشی مهندسي عمران

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

عنوان:

بررسي مقاومت مكانيكي بتن­هاي خودتراكم با الياف تركيبي

(الياف پلي­پروپيلن و الياف فولادي)

استاد راهنما:

دکتر محمود نيلي

استاد مشاور:

دکتر علي علوي­نيا

نگارش:

حسين ساساني­پور

 

چكيده:

بتن خودتراكم به­عنوان يكي از پيشرفت­هاي قابل توجه در تكنولوژي بتن در دو دهه اخير مطرح بوده است. اين بتن به­نحوي تعريف شده است كه احتياج به هيچ نوع لرزاننده داخلي و يا خارجي ندارد و تحت اثر وزن خود متراكم شده و در قالب پر مي­شود. در پژوهش حاضر اثر استفاده از الياف فولادي ، الياف پلي­پروپيلن، تركيب الياف­ها و هم­چنين تأثير جايگزيني سنگدانه­هاي بازيافتي با سنگدانه­اي طبيعي بر مقاومت مكانيكي بتن­ خودتراكم مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي­دهد كه بتن خودتراكم در مقايسه با بتن معمولي عملكرد مناسب­تري در مواجه با بارهاي مكانيكي و ديناميكي از خود نشان مي­دهد. به­كارگيري الياف فولادي باعث افزايش مقاومت فشاري، مقاومت كششي و ميزان جذب انرژي گرديده و حالت شكست را در بارگذاري ضربه­اي تغيير مي­دهد، در حالي كه الياف پلي­پروپيلن باعث افزايش تردي بتن خودتراكم شده است و ميزان جذب انرژي و مقاومت ضربه­اي شبه استاتيكي را كاهش مي­دهد. تركيب الياف پلي­پروپيلن به­ميزان 15/0% و الياف فولادي به­ميزان 85/0% نتايج مناسبي از لحاظ خواص تازه و سخت شده از خود نشان داده است اين در حالي است كه با افزايش ميزان الياف پلي­پروپيلن در طرح با الياف تركيبي مقاومت فشاري، مقاومت كششي و مقاومت ضربه­اي كاهش يافته است.

زمان: چهارشنبه 4/4/1393

مكان:آمفي تئاتر دانشكده مهندسي

ساعت 8 صبح