حسین یزدی

حسین یزدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مكانيك

عنوان:

آناليز ارتعاشات و شناسايي ترك در ورق­هاي ساندويچي تخت به كمك روش­هاي هوش مصنوعي


 

نگارش:

حسين يزدي

استاد راهنما:

دكتر مهدي كريمي

اساتيد ممتحن:

دكتر عليرضا شوشتري

دكتر عباس فدايي

 

يكشنبه 17/03/94 ساعت 8:30 آمفي تئاتر دانشكده مهندسي

 


 

چكيده: ترک، یکی از عیوب مهم و حساس و پیچیده درسازه­های مختلف مانند هواپیماها و کشتی­ها و سد­های بتونی است. درسازه­های ارتعاشی، رشد پنهاني و ناخواستة يك عیب مانند ترك، مي‌تواند باعث بروز شكستي زيان بار همراه با خسارات زياد و گاهاً جبران‌ناپذير باشد. در این پژوهش به بررسی تحلیل ارتعاشی ورق­های آلومینیوم- فوم پرداخته ­شده است. به این منظور ورق ساندویچی، به روش اجزاء محدود در نرم­افزار Abaqus مدل­سازی و مورد تحلیل قرار می­گیرد. با تغییر ابعاد، ضخامت، نسبت ضخامت فوم به آلومینیوم برای ورق بدون ترک، مقادیر فرکانس طبیعی بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده­اند. با تغییر پارامترهای ترک در ورق، مانند طول، مکان و زاویه، فرکانس­های طبیعی بدست می­آید. به منظور صحه گذاری بر مدل­سازی نرم­افزاری قطعاتی از ورق ساندویچی ساخته شده و در آزمایشگاه تحلیل مودال مورد تست قرار گرفت. نتایج بدست آمده در حالت بدون ترک و همراه ترک با نتایج تجربی مقایسه شده­اند و نتایج تجربی، مدل اجزای محدود را تایید می­کند. شبکه عصبی یکی از تکنیک­هایی است که در زمینه آزمون­های غیرمخرب و شناسایی آسیب در سازه­ها در چند سال اخیر به­طور فزاینده­ای مورد استفاده قرار گرفته است. در روند پيشنهادي شناسايي ترک، از شبکه عصبي براي شناسايي مکان و ابعاد ترک استفاده شده است. براي آموزش شبکه عصبي، از الگوريتم پس­انتشار خطا و برای بهبود آموزش، از الگوريتم­های بهينه­سازي استفاده شده است.


Abstract:

Crack is One of the important and sensitive and complex defects in structures such as aircraft, ships and concrete dams. In vibrational structures, hidden and unwanted growth of a defect such as crack, can cause so much damage, which sometimes is irreversible and harmful. The purpose of this paper is to study the vibration analysis of Aluminum-foam sandwich plates. Sandwich plate is modeled by finite element method and analysis in the software Abaqus. The natural frequencies of uncracked were obtained and compared With varying  of sizes, thickness, and ratio of the foam thickness to Aluminum thickness. The natural frequency of crack plate is also obtained with varying of crack parameters such as length, location and angle.In order to validate the simulation results of sandwich plate test carried out in the model analysis laboratory compared of results shows that there is a good agree.

Artificial neural network is one of techniques yhat have been increasingly used in field of non-destructive testing to recognize damages in structures at the recent years. In the proposed procedure of crack recognition an artificial neural network with different specification has been used to recognize crack dimension and location. Neural network training and its improvement will be used from multi-layer perceptron and optimization algorithm and genetic algorithm.