دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Ebrary

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Ebrary


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Ebraryاز روز 3 ژانویه 2016 (13 دی 1394) تا 15فوریه 2016 (26 بهمن 1394) برای کاربران دانشگاه بوعلی سینا برقرار شده است.

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Ebraryاز روز 3 ژانویه 2016 (13 دی 1394) تا 15فوریه 2016 (26 بهمن 1394) برای کاربران دانشگاه بوعلی سینا برقرار شده است.

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Ebrary بر روی IPهای دانشگاه فراهم شده است و کاربران محترم می­توانند از طریق آدرسhttp://site.ebrary.com/lib/msrtechوارد سایت Ebrary گردند و منابع مورد نیاز خود را جستجو نمایند.