دفاع آقای امیرحسین ایروانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان"رفتار گسیختگی و بعد از گسیختگی خاک‌های ریزدانه بیش‌تحکیم‌یافته غیراشباع"

دفاع آقای امیرحسین ایروانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان"رفتار گسیختگی و بعد از گسیختگی خاک‌های ریزدانه بیش‌تحکیم‌یافته غیراشباع"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای امیرحسین ایروانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان"رفتار گسیختگی و بعد از گسیختگی خاک‌های ریزدانه بیش‌تحکیم‌یافته غیراشباع" با راهنمایی دکتر محمد ملکی در زمان: دوشنبه 29 تیر ماه 94 ، ساعت 8 تا 10 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع آقای امیرحسین ایروانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان"رفتار گسیختگی و بعد از گسیختگی خاک‌های ریزدانه بیش‌تحکیم‌یافته غیراشباع" با راهنمایی دکتر محمد ملکی در زمان: دوشنبه 29 تیر ماه 94 ، ساعت 8 تا 10 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی  برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لیتک زیر مراجعه نمایید:


امیر حسین ایروانی