دفاع آقای امیر حسین صفرقلی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پیشنهاد مدلی جدید برای مسئله مکان¬یابی هاب در شبکه حمل‌ونقل چندوجهی با رویکرد سلسله‌مراتبی»

دفاع آقای امیر حسین صفرقلی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پیشنهاد مدلی جدید برای مسئله مکان¬یابی هاب در شبکه حمل‌ونقل چندوجهی با رویکرد سلسله‌مراتبی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای امیر حسین صفرقلی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پیشنهاد مدلی جدید برای مسئله مکان‌یابی هاب در شبکه حمل‌ونقل چندوجهی با رویکرد سلسله‌مراتبی» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در یکشنبه، 25 بهمن 1394 انجام شد.

دفاع آقای امیر حسین صفرقلی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پیشنهاد مدلی جدید برای مسئله مکان‌یابی هاب در شبکه حمل‌ونقل چندوجهی با رویکرد سلسله‌مراتبی» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در یکشنبه، 25 بهمن 1394 انجام شد. جهت کسب اطلاعات بیشت ربه لینک زیر مراجعه نمایید:

 

امیر حسین صفر قلی