دفاع آقای علی عندلیبی فاضل از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارتعاش القاشده در مجاری حلقوی با مقاطع مختلف (مورد استفاده در سوخت راکتورها) و جنس لوله های مشخص و سیال گاز و یا مایع و بررسی ثبات مجرا»

دفاع آقای علی عندلیبی فاضل از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارتعاش القاشده در مجاری حلقوی با مقاطع مختلف (مورد استفاده در سوخت راکتورها) و جنس لوله های مشخص و سیال گاز و یا مایع و بررسی ثبات مجرا»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای علی عندلیبی فاضل از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارتعاش القاشده در مجاری حلقوی با مقاطع مختلف (مورد استفاده در سوخت راکتورها) و جنس لوله های مشخص و سیال گاز و یا مایع و بررسی ثبات مجرا» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم مکانیک در روز دوشنبه 30/06/94 ساعت 14 آمفی تئاتر مهندسی انجام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

علی عندلیبی فاضل