دفاع آقای محمدرضا محمدی سنج از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "برنامه‌ریزی در مدار قرارگرفتن نیرو‌گاه‌ها در یک سیستم ‌قدرت مشتمل بر نیروگاه تلمبه-‌‌ذخیره‌ای"

دفاع آقای محمدرضا محمدی سنج از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "برنامه‌ریزی در مدار قرارگرفتن نیرو‌گاه‌ها در یک سیستم ‌قدرت مشتمل بر نیروگاه تلمبه-‌‌ذخیره‌ای"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای محمدرضا محمدی سنج از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "برنامه‌ریزی در مدار قرارگرفتن نیرو‌گاه‌ها در یک سیستم ‌قدرت مشتمل بر نیروگاه تلمبه-‌‌ذخیره‌ای" با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در زمان: یکشنبه 28/11/1393 ساعت: 18:30 و مکان: سمینار2 انجام خواهد شد.

دفاع آقای محمدرضا محمدی سنج از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "برنامه‌ریزی در مدار قرارگرفتن نیرو‌گاه‌ها در یک سیستم ‌قدرت مشتمل بر نیروگاه تلمبه-‌‌ذخیره‌ای" با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در زمان: یکشنبه 28/11/1393 ساعت: 18:30 و مکان: سمینار2 انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

محمدرضا محمدی سنج