دفاع آقای محمد فیروزی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "استفاده از EDTA در روش الکتروسینتیک برای رفع آلودگی فلز سنگین از خاک کائولینیت کربنات زدایی شده"

دفاع آقای محمد فیروزی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "استفاده از EDTA در روش الکتروسینتیک برای رفع آلودگی فلز سنگین از خاک کائولینیت کربنات زدایی شده"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای محمد فیروزی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "استفاده از EDTA در روش الکتروسینتیک برای رفع آلودگی فلز سنگین از خاک کائولینیت کربنات زدایی شده" و با ارهنمایی دکتر وحید رضا اوحدی در چهارشنبه 1/11/93 انجام شد.

دفاع آقای محمد فیروزی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "استفاده از  EDTA در روش الکتروسینتیک برای رفع آلودگی فلز سنگین از خاک کائولینیت کربنات زدایی شده" و با ارهنمایی دکتر وحید رضا اوحدی در چهارشنبه 1/11/93 انجام شد. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید:

محمد فیروزی