دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق آقای حمیدرضا عرب‌زاده با عنوان «اعمال تغییرات فاز، فرکانس سوییچ‌زنی در GANHEMTS در مبدل ماتریس غیرمستقیم»

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق آقای حمیدرضا عرب‌زاده با عنوان «اعمال تغییرات فاز، فرکانس سوییچ‌زنی در GANHEMTS در مبدل ماتریس غیرمستقیم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق آقای حمیدرضا عرب‌زاده با عنوان «اعمال تغییرات فاز، فرکانس سوییچ‌زنی در GANHEMTS در مبدل ماتریس غیرمستقیم»

گروه مهندسی  برق

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق

عنوان: اعمال تغییرات فاز، فرکانس سوییچ‌زنی در GANHEMTS 
در مبدل ماتریس غیرمستقیم

استاد راهنما: دکترطوسی

ارائه دهنده‌: حمیدرضا عرب‌زاده

زمان: چهارشنبه 20/04/1397  ساعت 14

مکان: سمینار 1  گروه برق