دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای صلاح الدین سلیمی عنوان «بررسی جریان الکتروسماتیک داخل نانوکانال»

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای صلاح الدین سلیمی عنوان «بررسی جریان الکتروسماتیک داخل نانوکانال»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای صلاح الدین سلیمی عنوان «بررسی جریان الکتروسماتیک داخل نانوکانال»

گروه مهندسی  مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: بررسی جریان الکتروسماتیک داخل نانوکانال

استاد راهنما: دکتر گودرزی


ارائه دهنده‌: صلاح الدین سلیمی

زمان: چهارشنبه 20/04/1397  ساعت 10:30

مکان: سمینار 1 مکانیک