دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عادل نائینی با عنوان «بررسی پژوهش های انجام شده درباره ساختار های ساندویچی با هسته های موجدار»

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عادل نائینی با عنوان «بررسی پژوهش های انجام شده درباره ساختار های ساندویچی با هسته های موجدار»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عادل نائینی با عنوان «بررسی پژوهش های انجام شده درباره ساختار های ساندویچی با هسته های موجدار»

گروه مهندسی مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: بررسی پژوهش های انجام شده درباره ساختار های ساندویچی با هسته های موجدار

استاد راهنما: دکتر هاشم مظاهری

ارائه دهنده: عادل نائینی

زمان: چهارشنبه  20/4/1397 ساعت 10

مکان : کلاس