دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای میلاد قانی دهکردی با عنوان «بررسی تاثیر پوشش متخلخل بر روی چگالش فیلم مایع روی سطوح مختلف»

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای میلاد قانی دهکردی با عنوان «بررسی تاثیر پوشش متخلخل بر روی چگالش فیلم مایع روی سطوح مختلف»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای میلاد قانی دهکردی با عنوان «بررسی تاثیر پوشش متخلخل بر روی چگالش فیلم مایع روی سطوح مختلف»

گروه مهندسی مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان : بررسی تاثیر پوشش متخلخل بر روی چگالش فیلم مایع روی سطوح مختلف

استاد راهنما :  دکتر سایه وند

ارائه دهنده : میلاد قانی دهکردی

زمان: چهارشنبه 20/4/1397  ساعت 10

مکان:  سمینار 2 گروه مکانیک