رضا ثریایی

رضا ثریایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه مکانیک

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 

عنوان :

مدل سازی ترمودینامیکی نیروگاه بخار با سیستم تبرید جذبی

استاد راهنما :

دکتر فضل الله اسکندری منجیلی

نگارش :

رضا ثریایی

زمستان 1397

 

 

Bu-Ali Sina University

Faculty of Engineering

Department of Mechanic

 

M.Sc Thesis

Field:

Energy Conversion

 

Subject:

Thermodynamic modeling of steam power plant whit absorption refrigeration system

 

Supervisor:

Dr.Fazlollah Eskandari Manjili

 

By:

Reza Sorayaee

 

Winter 2019

چکیده :

           عمده حرارت تولید شده در نیروگاه بخار می بایست توسط سیستم خنک کن به محیط منتقل گردد . در این انتقال حرارت به محیط دو مسئله حائز اهمیت می باشد . 1 - انتقال حرارت در فشار پایین کندانسور صورت گیرد تا راندمان مطلوب گردد . 2 - فشار کندانسور حفظ گردد . مطلوب ترین حالت سیستم کولینگ کنونی برای رسیدن به این دو خواسته استفاده از سیستم کولینگ تر می باشد . اما در این روش حجم زیادی آب مصرف می گردد. نیروگاه شهید مفتح یکی از نیروگاه هایی است که به دلایل فوق الذکر از سیستم کولینگ تر استفاده نموده است اما به خاطر تغییرات اقلیمی رخ داده که کاهش میزان بارش را به همراه داشته به علت مصرف زیاد آب خسارت جدی به منابع آبی منطقه وارد نموده و موجب کاهش شدید منابع آبی منطقه گردیده است.  به همین دلیل نیروگاه شروع به اضافه کردن برج خشک نموده است تا سیستم کولینگ بصورت هیبرید بهره برداری گردد اما برج خشک در فصول گرم کارایی مناسب نداشته و عملا برج های تر مورد استفاده قرار می گیرند، لذا در فصول گرم که همزمان با بار پیک برای برق و آب می باشد مصرف آب در حد بالا باقی می ماند از طرف دیگر هزینه بالای برج های تر و پیچیده شدن بهره برداری در این سیستم موجب گردیده تا راه کارهای جدید برای رفع مشکل این نیروگاه مورد مطالعه قرار گیرد. در این پژوهش روش جدیدی  برای کاهش مصرف آب در نیروگاه مفتح مورد بررسی قرار گرفته است که در آن از یک سیستم تبرید جذبی با خنک کننده های هوا خنک به جای خنک کننده های آب خنک مورد استفاده قرار گرفته است. اواپراتور سیستم تبرید جذبی بخشی از حرارت دفع شده کندانسور نیروگاه را جذب کرده تا بار حرارتی سیستم کولینگ نیروگاه و در نتیجه مصرف آب در برج تر آن کاهش یابد . ژنراتور سیستم تبرید جذبی نیز توسط بخار زیر کش شده از توربین های نیروگاه بخار تغذیه می گردد . برای مدل سازی سیکل ابتدا نیروگاه بخار و سیستم تبرید جذبی مورد مطالعه قرار گرفته و روابط ترمودینامیکی برای هر دو سیکل استخراج شده و مدل سازی هر دو سیکل توسط نرم افزار EES انجام شده است .

واژه های کلیدی : نیروگاه بخار ، سیستم تبرید جذبی ، خنک کننده های هوا خنک ، حرارت دفع شده ، کاهش مصرف آب

 

Abstract:

                    The major amount of heat generated in the steam power plant should be transfer to the environment by the cooling system . In this heat transferring to the environment , two issues are very important . 1) heat  transfer at a low pressure of the condenser should be made to achieve the optimum efficiency . 2) the condenser pressure must be maintained . The most favorable current state of the cooling system is to use the wet cooling system to achieve these two requests . But in this way , a lot of water is consumed . Shahid Mofatteh power plant is one of the power plants that used the wet cooling system for the above reasons . However because of the climate changes that have caused the decreased in rainfall , due to the high consumption of water , serious damages to the resources of the region has been introduced and has reduced the water resources of the region . For this reason , this power plant has began to add dry tower for which the cooling system used as hybrid system , but the dry tower in hot seasons does not have the proper function so the wet towers are  actually used. Therefore in hot seasons which is at the same time as the peak load for electricity and water , consumption of water remain high , on the other hand the high costs of the wet tower and complexity of operation in this system have led to studied the new ways to solve the problems of this power plants as well . In this research a new method for reducing water consumption in mofatteh power plant has been investigated , which it uses an absorption refrigeration system with air-cooled coolers instead of the water-cooled cooler . The evaporator of the absorption refrigeration system absorb part of the heat dissipated by the power plant condenser to reduce the heat load of the power plants cooling system and as a result decrease the consumption rate of water in its wet tower . The generator of the absorption refrigeration system is also fed by extraction steam of  power plant turbine . In order to improve the efficiency of the modified cycle , part of the heat of the absorption section is absorbed in the power cycle . For modeling of the cycle the steam and refrigeration systems were studied and the thermodynamic relations were extracted for both cycles and modeling of both cycles was performed by EES software . 

Key Words:
steam power plant , absorption refrigeration system , air-cooled coolers , reduce water consumption

سوابق علمی :

 فارغ التحصیل در رشته مهندسی مکانیک گرایش سیالات از دانشگاه رازی در مقطع لیسانس در سال 92

فارغ التحصیل در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه بوعلی در مقطع ارشد در سال 97

معدل کل در مقطع ارشد : 58/16

شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد گروه تبدیل انرژی

ساکن همدان

شماره همراه :09182127756

مهارت های نرم افزاری :