سارا رضائی

سارا رضائی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

رشته مهندسی برق (گرایش کنترل)

موضوع:

طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود برای سیستم های تله اپراتوری غیرخطی نامعین دارای تاخیر نامتقارن و مقید به مساله اشباع در محرک ها

استاد راهنما:

دکتر سهیل گنجه فر

استاد مشاور:

دکتر فرزاد هاشم زاده

داورداخلی:

دکتر محمدحسن مرادی

داوران خارجی:

دکتر حمیدرضامومنی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر محمدتقی حمیدی بهشتی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)

دانشجو:

سارا رضائی

زمان و مکان: شنبه 22/8/95 ساعت 14-سالن آمفی تئاترمهندسی


چكيده:

با پیشرفت روز افزون ربات ها در دنیای امروز و لزوم استفاده از آنها در محیطهای دور از دسترس و خطرناک، بحث استفاده از ربات ها در فواصل دور و کنترل آنها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. این کاربرد و کنترل ربات ها در فواصل دورتر تحت عنوان(سیستمهای حرکتی از راه دور[1]) مورد بررسی قرار می گیرد.  سیستم های تله اپراتوری متشکل از اپراتور،دو روبات، کنترل کننده ها، کانال انتقال اطلاعات و محیط کاری می باشند. یکی از روبات ها که با کاربر در ارتباط است، روبات فرمانده و روبات دیگر که با محیط کاری در ارتباط می باشد روبات فرمانبر نامیده می شود. هدف کنترل کننده های روبات فرمانده و فرمانبر تضمین اهداف کنترلی شامل پایداری کل مجموعه سیستم تله اپراتوری، ردیابی موقعیت وشفافیت می باشد. پایداری سیستم تله اپراتوری به مفهوم کراندارماندن خطای ردیابی و شفافیت به مفهوم افزایش میزان احساس کاربر از محیط کاری  می باشد که در فاصله دورتری قرار گرفته است. هرچه سیستم تله اپراتور شفاف تر باشد، کاربر احساس دقیق تری از محیط کاری خواهد داشت.  به منظور افزایش میزان شفافیت سیستم، می بایست از محیط کاری اطلاعات کافی به دست آورده و به کاربر منتقل کرد.  در سیستم های تله اپراتوری اطلاعات بصری باعث افزایش تاخیر و به دنبال آن افزایش پیچیدگی مساله کنترل    می گردد. بنابراین در این سیستم ها فقط اطلاعات نیرو و موقعیت جهت طراحی کنترل کننده به منظور پایدارسازی، ردیابی موقعیت و افزایش میزان شفافیت سیستم تله اپراتوری مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولا به دلیل فاصله زیاد بین روبات های موجود در سیستم های تله اپراتوری، در انتقال اطلاعات بین روبات های مذکور تاخیر وجود دارد که این تاخیر مهمترین چالش در کنترل پایداری و کارایی سیستم های تله اپراتوری می باشد، که به د لیل استفاده از شبکه های ارتباطی عمومی،این تاخیر زمانی در عمل، نامتقارن و متغییر با زمان می باشد.

در حالت ایده آل محرک ها توانایی تولید هر گشتاور را داشته و اطلاعات دقیق از پارامترهای سیستم های روباتیکی نیز وجود دارد. ولی در عمل به دلیل نامعلوم بودن یا احتمال تغییرات برخی پارامترهای روبات نظیر اصطکاک، جرم و اغتشاشات خارجی امکان دسترسی به مقادیر واقعی روبات وجود ندارد. همچنین در مسائل عملی محرک های روبات ها دارای محدودیت های فیزیکی مانند اشباع هستند که این امر، دامنه گشتاورهای قابل دسترس را محدود می سازد. در نظر نگرفتن این دو عامل در طراحی کنترل کننده منجر به نتایج غیرقابل پیش بینی یا غیرقابل قبول در عملکرد سیستم حلقه بسته شده به طوری که ردیابی موقعیت، نیرو و پایداری سیستم تله اپراتوری از بین رفته ومشکلات حرارتی و مکانیکی برای سیستم به دنبال دارد.

در این راستا در نظر گرفتن مدل اشباع محرک ها و نامعینی های پارامتری در طراحی کنترل کننده و اثبات پایداری سیستم، روشی کارا می باشد که در نتیجه آن سیگنال کنترلی موثر و پایدار با وجود محرک های با مدل اشباع دلخواه ایجاد می گردد.  از دیدگاه کنترلی، طراحی کنترل کننده ای که پایداری مجانبی و ردیابی موقعیت و نیرو  را در سیستم تله اپراتوری مقید به مساله اشباع در محرک ها، با تاخیر زمانی نامتقارن و متغییر در کانال ارتباطی و در حضور نامعینی های دینامیکی را تضمین نماید، حائز اهمیت فراوانی  می باشد.

لذا این رساله با در نظر گرفتن چهار مشکل به صورت همزمان شامل اشباع محرک ها، تاخیر زمانی متغییر با زمان و نامتقارن (بدون محدودیت روی تغییرات تاخیر زمانی)، نیروهای ورودی غیر پسیو و نامعینی های پارامتری که در کاربرد عملی سیستم های تله اپراتوری وجود دارد، به ارائه  سه ساختار کنترلی جدید می پردازد. در ساختار اول یک کنترل کننده تطبیقی محدود جدید جهت رویارویی با مساله اشباع محرک ها و نامعینی های دینامیکی و سنکرون سازی سیگنالهای موقعیت و سرعت روبات های فرمانده و فرمانبر در سیستم های تله اپراتوری غیرخطی با کانال انتقال اطلاعات نامتقارن و متغییر با زمان پیشنهاد می گردد. کنترل کننده پیشنهادی علی رغم تاخیر زمانی و نامعینی های پارامتری همواره در باند خطی محرک ها عمل می کند. با استفاده از تابع لیاپانوف-کراسفسکی پایداری، تضمین ردیابی مجانبی موقعیت مفاصل بین روبات های فرمانده و فرمانبر تحت شرایط وابسته به ترم های تاخیر در رفت و برگشت و بهره های کنترلی اثبات و قانون کنترل تطبیقی جهت مقاوم ساختن سیستم در مقابل نامعینی های پارامتری نیز استخراج می گردد.

در ساختار دوم، یک کنترل کننده تطبیقی محدود جهت افزایش شفافیت (که به صورت ردیابی نیروها و موقعیت روبات ها تعریف می شود) و مواجه با نامعینی های پارامتری و اشباع محرک ها درسیستم های تله اپراتوری غیرخطی با تاخیر زمانی نامتقارن و متغییر با زمان در کانال انتقال اطلاعات ارائه می شود. کنترل کننده پیشنهادی همواره در باند خطی محرک ها عمل می کند. با تعریف یک تابع لیاپانوف-کراسفسکی جدید، پایداری، ردیابی مجانبی موقعیت مفاصل بین روبات های فرمانده و فرمانبر و ردیابی مجانبی نیروها  در دو حالت نیروهای ورودی پسیو و غیر پسیو تحت شرایط وابسته به ترم های تاخیر در رفت و برگشت و بهره های کنترلی اثبات می گردد.

در ساختار کنترلی سوم جهت کاهش محافظه کاری و افزایش عملکرد بهینه سیستم تله اپراتوری مقید به اشباع محرک ها ساختار کنترلی بهینه پیشنهاد شده است. کنترل کننده بهینه با استفاده  از روش HPM-Pade محاسبه می شود. کنترل کننده پیشنهادی نیز ردیابی موقعیت را تضمین وسیگنال های کنترلی را  همواره در باند خطی محرک ها نگاه می دارد.

Abstract:

 

      The teleoperation systems enable humans to carry out tasks in a remote or hazardous environment.           A typical teleoperation system is commonly made-up of the operator, the master robot, the communication channel, the slave robot and the task environment. The operator’s task performance in teleoperation is greatly improved if haptic feedback about interaction occurring between the remote robot and the remote environment is provided to the human operator through the local robot. Such teleoperation systems are called bilateral as information flows in two directions between the operator and the remote environment. In bilateral teleoperation, there are two main objectives. The first goal is that the slave robot tracks the position of the master robot and the other is that the operator should feel the environmental force, this objective is called transparency. Nevertheless, the main control objective is stability. In fact the main purpose has been designing a stable control scheme for transmission of position, velocity and force signals from master robot to slave robot and vice versa. Because of the usual significant distance between master and slave robots, time delays are unavoidable when data are transmitted between the local and remote sites. These time delays can destabilize and degrade the tracking performance of the closed-loop telerobotic systems if they are not well compensated. In practice, the communication delay can be time-varying and asymmetric in the forward and backward paths. Many control schemes have been proposed in the literature to compensate time- delay.

 A common assumption in most of proposed controllers is that the actuators are able to provide any requested torque and the exact knowledge of the master and the slave dynamic models is available.But, in practice the exact information of the dynamic model of robots may be unavailable due to the model uncertainties and also, actuators have physical constraints that limit the amplitude of the available torques. Controllers that ignore these factors, may cause undesirable responses, thermal or mechanical failure and even closed-loop instability. Therefore, it is necessary to develop control schemes that take actuator saturation and dynamic uncertainties  into account.

Considering four problems in practical applications of teleoperation systems, such as the time-varying delay with no restriction on their rates of variation, nonpassive input force, parametric uncertainty and actuator saturation, This thesis presents three new control schemes for teleoperation system. In the first scheme; a bounded adaptive control approach is addressed to cope with parametric uncertainties and actuator saturation in bilateral teleoperation systems under asymmetric time-varying delays in the communication channel. The designed controller has the ability to synchronize the position and velocity of the master and slave manipulator and avoids the inputs to reach their usual saturation bounds in the presence of time-varying delays and parametric uncertainties. Using a novel Lyapunov –Krasovskii functional the stability and asymptotic zero convergence of the tracking errors are proved and adaptive update laws are derived to make the system robust for constant parametric uncertainties.

In the second scheme, a new bounded adaptive control law is proposed to provide better transparency as measured in terms of position and force tracking ability in bilateral teleoperation systems. The three problems simultaneously addresse in practical applications of nonlinear teleoperation systems are input saturation, asymmetrical time-varying communication delay and parametric uncertainty. On the slave side, a nP+nD controller with nonlinear adaptive terms and a nonlinear function of the environment force are employed locally to cope with actuator saturation, parametric uncertainty and improve position tracking. On the master side, a nP+nD controller with the nonlinear function of the human force and force error are also employed to improve force tracking performance and cope with actuator saturation. The derivatives of time delays can take any limited values. The stability of the system are assessed using a novel Lyapunov–Krasovskii functional and asymptotic stability and position and force tracking under delay-dependent stability conditions are proven. An adaptive update law is derived to make the system robust for constant parametric uncertainty.

In third scheme in order to achieve stability, optimal operation and cope with actuator saturation in the present of asymmetric time-varying delays, we propose optimal controller using HPM- Pade method. The results verify effectiveness of controller.

 

Key Words: Nonlinear Teleoperation; Asymmetric Time-varying DelayActuator Saturation; Transprancy; Asymptotic Stability; Adaptive Control.[1] Teleoperation Systems


  

1-   مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی:    سارا رضایی

محل تولد:   قزوین

آدرس الکترونیکی:   s.rezaei55@gmail.com  

 

 

3-   سوابق پژوهشی :

 

  1. S. Ganjefar, S. Rezaei, and M. Pourseifi, "Self-adaptive vibration control of simply supported beam under a moving mass using self-recurrent wavelet neural networks via adaptive learning rates," Meccanica, vol. 50, pp. 2879-2898, 2015.
  2. S. Ganjefar ,S. Rezaei and F.hashemzadeh, " Position and Force Tracking in Nonlinear Teleoperation Systems with Sandwich Linearity in Actuators and Time-Varying Delay, " Mechanical systems and Signal Processing, 2017.
  3. S. Ganjefar and S. Rezaei, "Modified homotopy perturbation method for optimal control problems using the Pade approximant," Applied Mathematical Modelling, 2016.
  4. S. Ganjefar ,S. Rezaei and F.hashemzadeh, " Adaptive Control for Position and Force tracking of Uncertain Teleoperation with actuators saturation and Asymmetric Varying Time Delays, " International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, minor revise.

5.        S. Rezai and M.Pourseifi, “Adaptive Control Motion of Flexible Base Manipulator with Parameters.                                           Uncertainties Using Singular Perturbation Method, “11th International Conference on Control, Automation and.                 Systems, 2011

          

6.سارا رضایی، مهدی پورسیفی ،کنترل مقاوم تطبیقی حرکت بازوهای مکانیکی با پایه انعطاف پذیر دارای نامعینی های ساختاری و غیرساختاری با روش آشفتگی منفرد،بیست و یکمین همایش بین المللی سالانه مهندسی مکانیک ایران.1392.

 

2- سابقه تدریس

 

نام دانشگاه

مقطع

مدت تدریس

نام درس

دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد

دو ترم تحصیلی (90-91)

ریاضیات مهندسی- ریاضی عمومی

دانشگاه بوعلی سینا

کارشناسی

چهار ترم تحصیلی(94-92)

مدار الکتریکی1- مدارالکتریکی2- ریاضیات مهندسی- آزمایشگاه کنترل خطی

دانشگاه آزاد

کارشناسی

چهار ترم تحصیلی(   -94)

سنسورها و مبدل ها- کنترل خطی-عملگرها- آزمایشگاه کنترل خطی-کنترل مدرن-کنترل در ابزار دقیق- کنترل غیرخطی