سارا طاهری شجاع

سارا طاهری شجاع


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

 

 

دانشکده مهندسي

گروه مهندسي مواد

 

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 

عنوان:

بررسی تاثير عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي يک فولاد مارتنزيتي کروم- تنگستن­دار

 

استاد راهنما:

دکتر آرش فتاح الحسینی

 

پژوهشگر:

سارا طاهری شجاع
taheri.sara@ymail.com

      چکیده پایان نامه:

      در اين تحقيق، فولاد مارتنزیتی کروم- تنگستن­دار توسط کوره ذوب القایی تحت خلا تولید شد. سپس ورق­هایی از آن با ضخامت 2 میلی­متر با  عملیات­های نورد گرم متوالی حاصل شد. متالورژی فیزیکی این فولادها با استفاده از الگوهای پراش پرتو ایکس، مطالعات متالوگرافی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. نتایج این مطالعات نشان داد که زمینه این فولادها شامل دو فاز مارتنزیت و  رسوبات کاربیدی است. تاثير دماي آستنيته و دماي بازپخت بر رفتار خوردگي فولاد مارتنزيتي 4.5Cr–2W–0.25V–0.1C  در محلول 1/0 مولار و 5/0 مولار اسيد سولفوريک به­کمک آزمون­هاي پتانسیل مدار باز، پلاريزاسيون تافل و طيف­سنجي امپدانس الکتروشيميايي تحت شرایط پتانسیل مدار باز بررسي شد. برای انجام آزمون­های طیف­سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، از محدوده فرکانس 100 کیلوهرتز تا 10  میلی­هرتز و  پتانسیل تحریک 10میلی­ولت استفاده شد. نتايج منحنی­های پلاريزاسيون تافل نشان داد که چگالي جريان خوردگي نمونه­های فولادی کروم- تنگستن­دار در محدوده  4-10 آمپر بر سانتي­متر مربع است كه نشان­دهنده مقاومت به خوردگي مناسب آن­ها در اين محلول اسید سولفوریک است.  با افزایش دمای بازپخت براي نمونه­های فولاد مارتنزیتی کروم- تنگستن­دار،  چگالي جريان خوردگي افزایش یافت.  با افزایش غلظت محلول اسید سولفوریک براي نمونه­های فولاد مارتنزیتی کروم- تنگستن­دار، چگالي جريان خوردگي مثبت­تر می­شود. نتایج آزمون طیف­سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای تمام منحنی­های نایکوئیست تنها یک ثابت زمانی را نشان داد. نتايج آزمون­هاي طيف­سنجي امپدانس الکتروشيميايي آشکار ساخت که افزايش دماي بازپخت براي هر دو دماي آستنيته و هم­چنين افزايش دماي آستنيته براي هر دو دماي بازپخت، باعث کاهش قطر حلقه­هاي خازني مي­شود که با نتايج حاصل از پلاريزاسيون تافل نيز در انطباق کامل است.

 

 

Abstract:

             In this study, Cr-W martensite steels were fabricated by vacuum induction furnace. Then plates with 2 mm thickness were produced by hot-rolling. The physical metallurgy of these steels was studied by the X-ray diffraction (XRD) patterns, metallography observations and scanning electron microscopy images. The results of these observations showed that the matrix of these steels contain martensite and carbide precipitation. The effect of austenite temperature and tempering temperature on corrosion behavior of 4.5cr-2w-0.25V-0.1C martensite steel in 0.1M and 0.5M H2SO4 solutions under open circuit potential (OCP) conditions have been examined by using open-circuit potential, Tafel polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). For EIS measurements, an excitation voltage of 10 mV and an applied frequency ranging from 100 kHz to 10 mHz have been used. the results of Tafel polarization curves showed that corrosion current density of Cr-W steel sampels is in the range of 10-4 A cm-2, which indicates their appropriate corrosion resistance in H2SO4 solutions. By increasing tempering temperature for all Cr-W martensitic steel samples, corrosion current density increased. By increasing the concentration of H2SO4 solutions for all Cr-W martensite steel samples, corrosion current shift to positive values. The EIS results indicated that for all Nyquist curves, one time constant is observed. The results of EIS measurements showed that by increasing tempering temperatures and austenite temperatures, the diameter of capacitor loops decresed which is congruous with Tafel polarization results.  

 

زمان:

شنبه 25/11/93 ساعت 14

مکان:

کلاس 10 دانشکده مهندسی