سمینار کاذشناسی ارشد آقای حسین امیری با عنوان "پخش¬بار اقتصادی دینامیکی در سیستم¬های قدرت با رد نظر گرفتن پاسخگویی بار و میزان آلودگی "

سمینار کاذشناسی ارشد آقای حسین امیری با عنوان "پخش¬بار اقتصادی دینامیکی در سیستم¬های قدرت با رد نظر گرفتن پاسخگویی بار و میزان آلودگی "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم‌های قدرت با رد نظر گرفتن پاسخگویی بار و میزان آلودگی استاد راهنما: دکتر حاتمی ،دکتر دیهیمی پژوهشگر: حسین امیری زمان: شنبه مورخ 2/12/ 93 ساعت 14الی 17

عنوان: پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم‌های قدرت با رد نظر گرفتن پاسخگویی بار و میزان آلودگی
استاد راهنما: دکتر حاتمی ،دکتر دیهیمی
پژوهشگر: حسین امیری
زمان: شنبه مورخ 2/12/ 93 ساعت 14الی 17