سمینار کارشناسی ارشد آقای امیر احسان فوایدی با عنوان «تخمین اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه های بیزین»

سمینار کارشناسی ارشد آقای امیر احسان فوایدی با عنوان «تخمین اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه های بیزین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تخمین اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه های بیزین استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی دانشجو: امیر احسان فوایدی زمان شنبه 9 بهمن ماه 1395 سمینار صنایع ساعت 16-17

عنوان: تخمین اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه های بیزین

استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی

دانشجو: امیر احسان فوایدی

زمان شنبه 9 بهمن ماه 1395

سمینار صنایع ساعت 16-17