سمینار کارشناسی ارشد آقای امین کریمی دهکردی با عنوان «شبیه‌سازی بارگذاری استاتیکی و دینامیکی روی استخوان ران انسان»

سمینار کارشناسی ارشد آقای امین کریمی دهکردی با عنوان «شبیه‌سازی بارگذاری استاتیکی و دینامیکی روی استخوان ران انسان»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار شبیه‌سازی بارگذاری استاتیکی و دینامیکی روی استخوان ران انسان استاد راهنما: آقای دکتر علوینیا پژوهشگر: امین کریمی دهکردی سمینار 2 دوشنبه 19/4/96 ساعت 9:45

عنوان سمینار شبیه‌سازی بارگذاری استاتیکی و دینامیکی روی استخوان ران انسان

استاد راهنما: آقای دکتر علوینیا

پژوهشگر: امین کریمی دهکردی

سمینار 2

دوشنبه 19/4/96 ساعت 9:45