سمینار کارشناسی ارشد آقای حسن شاه محمدی با عنوان «تشخیص نقل به مضمون با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسن شاه محمدی با عنوان «تشخیص نقل به مضمون با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تشخیص نقل به مضمون با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق استاد راهنما: جناب آقای دکتر میر حسین دزفولیان استاد مشاور: جناب آقای دکتر محرم منصوری زاده پژوهشگر: حسن شاه محمدی تاریخ سمینار: 05/04/97ساعت 10 صبح مکان: اتاق کنفرانس گروه کامپیوتر

تشخیص نقل به مضمون با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق

استاد راهنما: جناب آقای دکتر میر حسین دزفولیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محرم منصوری زاده

پژوهشگر: حسن شاه محمدی

تاریخ سمینار: 05/04/97ساعت 10 صبح

مکان: اتاق کنفرانس گروه کامپیوتر