سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد علائی‌نیا با عنوان «مطالعه¬ تأثیر فرایند کوبش متوالی(Repetitive Upsetting) بر روی خواص مکانیکی و استحکام خستگی آلیاژ منیزیم AZ80 »

سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد علائی‌نیا با عنوان «مطالعه¬ تأثیر فرایند کوبش متوالی(Repetitive Upsetting) بر روی خواص مکانیکی و استحکام خستگی آلیاژ منیزیم AZ80 »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع سمینار مطالعه¬ تأثیر فرایند کوبش متوالی(Repetitive Upsetting) بر روی خواص مکانیکی و استحکام خستگی آلیاژ منیزیم AZ80 استاد راهنما دکتر فرامرز- فرشته صنیعی دانشجو سجاد علایی‌نیا شماره دانشجویی 9313444007

موضوع سمینار مطالعه¬ تأثیر فرایند کوبش متوالی(Repetitive Upsetting) بر روی خواص مکانیکی و استحکام خستگی آلیاژ منیزیم AZ80

استاد راهنما دکتر فرامرز- فرشته صنیعی

دانشجو سجاد علایی‌نیا

شماره دانشجویی 9313444007