سمینار کارشناسی ارشد آقای مسعود حاتمی گروسی با عنوان «آنالیز ارتعاشی و بررسی تاثیر کاویتاسیون بر رشد ترک در پروانه پمپ گریز از مرکز»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مسعود حاتمی گروسی با عنوان «آنالیز ارتعاشی و بررسی تاثیر کاویتاسیون بر رشد ترک در پروانه پمپ گریز از مرکز»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: آنالیز ارتعاشی و بررسی تاثیر کاویتاسیون بر رشد ترک در پروانه پمپ گریز از مرکز نگارش: مسعود حاتمی گروسی استاد راهنما دکتر مهدی کریمی 7/6/1394 ساعت 11 دپارتمان مکانیک سمینار3

عنوان: آنالیز ارتعاشی و بررسی تاثیر کاویتاسیون بر رشد ترک در پروانه پمپ گریز از مرکز

نگارش: مسعود حاتمی گروسی

استاد راهنما دکتر مهدی کریمی

7/6/1394 ساعت 11

دپارتمان مکانیک سمینار3