سمینار کارشناسی ارشد آقای مهدی خانجانیان پاک با موضوع "تخمین الاستیسیته قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی"

سمینار کارشناسی ارشد آقای مهدی خانجانیان پاک با موضوع "تخمین الاستیسیته قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع سمینار: تخمین الاستیسیته قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی استاد راهنما: دکتر حاتمی شریف آبادی- دکتردیهیمی دانشجو: مهدی خانجانیان پاک زمان برگزاری: 2/12/1393

موضوع سمینار: تخمین الاستیسیته قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی
استاد راهنما: دکتر حاتمی شریف آبادی- دکتردیهیمی
دانشجو: مهدی خانجانیان پاک
زمان برگزاری: 2/12/1393