سمینار کارشناسی ارشد آقای پژمان بیات با موضوع "بهبود عملگرد خودروی الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب"

سمینار کارشناسی ارشد آقای پژمان بیات با موضوع "بهبود عملگرد خودروی الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع سمینار: بهبود عملگرد خودروی الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب استاد راهنما: دکتر حاتمی شریف آبادی_ دکتر طوسی دانشجو:پژمان بیات زمان برگزاری: 2/12/1393

موضوع سمینار: بهبود عملگرد خودروی الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب
استاد راهنما: دکتر حاتمی شریف آبادی_ دکتر طوسی
دانشجو:پژمان بیات
زمان برگزاری: 2/12/1393