سمینار کارشناسی ارشد خانم آرزو عربی با عنوان «مطالعه تأثیر فرآیند کوبش متوالی بر خواص سوپرپلاستیک آلیاژ منیزیم AZ80»

سمینار کارشناسی ارشد خانم آرزو عربی با عنوان «مطالعه تأثیر فرآیند کوبش متوالی بر خواص سوپرپلاستیک آلیاژ منیزیم AZ80»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: مطالعه تأثیر فرآیند کوبش متوالی بر خواص سوپرپلاستیک آلیاژ منیزیم AZ80 استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرامرز فرشته صنیعی پژوهشگر: آرزو عربی زمان :01/12/94 9صبح مکان: سمینار 2

موضوع: مطالعه تأثیر فرآیند کوبش متوالی بر خواص سوپرپلاستیک آلیاژ منیزیم AZ80

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرامرز فرشته صنیعی

پژوهشگر: آرزو عربی زمان :01/12/94 9صبح

مکان: سمینار 2