سمینار کارشناسی ارشد خانم اعظم خدابنده باعنوان «بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO) بر روی آلیاژهای آلومینیوم»

سمینار کارشناسی ارشد خانم اعظم خدابنده باعنوان «بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO) بر روی آلیاژهای آلومینیوم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO) بر روی آلیاژهای آلومینیوم استاد راهنما: دکتر سید آرش فتاح الحسینی ارائه دهنده: اعظم خدابنده‌لو تاریخ ارائه سمینار: 14/6/13956 ساعت 10/30 مکان: سمینار گروه مواد

عنوان سمینار: بررسی روش پوشش دهی اکسیداسیون میکروقوس (MAO) بر روی آلیاژهای آلومینیوم

استاد راهنما: دکتر سید آرش فتاح الحسینی

ارائه دهنده: اعظم خدابنده‌لو

تاریخ ارائه سمینار: 14/6/13956 ساعت 10/30

مکان: سمینار گروه مواد