سمینار کارشناسی ارشد خانم المیرا احمدی با عنوان «کاربرد برنامه Seismo Structدر انواع تحلیل های استاتیکی و دینامیکی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم المیرا احمدی با عنوان «کاربرد برنامه Seismo Structدر انواع تحلیل های استاتیکی و دینامیکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: کاربرد برنامه Seismo Structدر انواع تحلیل های استاتیکی و دینامیکی نگارش: المیرا احمدی استاد راهنما: دکتر محمد شوشتری 10/06/1394 ساعت 11:30 دپارتمان عمران سمینار1

عنوان سمینار: کاربرد برنامه Seismo Structدر انواع تحلیل های استاتیکی و دینامیکی

نگارش: المیرا احمدی

استاد راهنما: دکتر محمد شوشتری

10/06/1394 ساعت 11:30

دپارتمان عمران سمینار1