سمینار کارشناسی ارشد خانم بهناز همراهی با عنوا "بررسی رفتار بازدانده های خوردگی در صنعت نفت و گاز"

سمینار کارشناسی ارشد خانم بهناز همراهی با عنوا "بررسی رفتار بازدانده های خوردگی در صنعت نفت و گاز"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی رفتار بازدانده های خوردگی در صنعت نفت و گاز استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی پژوهشگر: بهناز همراهی تاریخ ارائه سمینار: 4/12/93 ساعت 30/11 مکان: سالن جلسات و سمعی بصری گروه مواد دپارتمان مهندسی مواد

عنوان سمینار: بررسی رفتار بازدانده های خوردگی در صنعت نفت و گاز استاد
 راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی
 پژوهشگر: بهناز همراهی
تاریخ ارائه سمینار: 4/12/93 ساعت 30/11
مکان: سالن جلسات و سمعی بصری گروه مواد دپارتمان مهندسی مواد